تحقیق راز و رمز نوشتن (ادبیات)

يکشنبه 15 بهمن 1396
18:25
جمشید راد
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات64
حجم فایل55 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

راز و رمز نوشتن

 

نوشتن برای خواندن

خواندن نیمة دوم نوشتن است. در آغاز خواندن شفاهی بود. آدمی نخست رمز گفتاری كلام را آفرید و سپس رمز نوشتاری آن را. به همین سبب راه تفهیم و تفاهم و اساس همه یادگیریها زمانی بس دراز زبان سمعی یعنی گفتن و شنیدن بود. هنگامی كه آدمی رمز نوشتاری كلام را آفرید، تفهیم و تفاهم و یادگیری از راه زبان بصری، یعنی نوشتن و خواندن، نیز برایش امكان‌پذیر شد. در زبان بصری همان نشانه‌های زبان سمعی به صورت نشانه‌های بصری الفباء كه جانشین نشانه‌های صوتی هستند، به كار می‌روند.

بیسواد كاربردش در تفهیم و تفاهم زبان سمعی است و با سواد هم زبان سمعی و هم زبان بصری. اگر در روزگاران بسیار دور از سخن قصه‌گو و شاعر و دانشی كه سینه به سینه به ما رسیده بود و به زبان می‌آمد لذت می‌بردیم، هنوز هم لذت این خواندن شفاهی را، چه از شنیدن سخن گویندگان و چه برنامه‌های رادیو و تلویزیون و تئاتر و سینما و مانند آن نه تنها از دست نداده‌ایم، بلكه بر آن افزوده‌ایم.

در ادبیات شفاهی، یا خواندن از راه گوش، هنگامی كه گوینده و شنونده رو در روی یكدیگر باشند، ارتباطی مستقیم میان آن دو برقرار می‌شود. برای مثال، در صحنه تئاتر این ارتباط میان بازیگر و بینندة شنونده دو جانبه است. بازیگر احساسات و معنی و مقصود نویسنده را درك كرده است و آن را بازگو و مجسم می‌كند. در همان زمان احساسات و برداشت بیننده و شنونده را هم در می‌یابد و نسبت به آنها واكنشی پیدا می‌كند و به آنها پاسخ می‌دهد. اما این به آن معنا نیست كه همیشه گوینده بیان كنندة احساسات و عواطف و معنی و مقصود گفته‌هائی است كه شنیده است  یا خوانده است. بسیاری از كتابهای مورد علاقة مردم سالهاست كه به وسیلة باسوادی برای گروهی بیسواد خوانده می‌شود. چه بسیار پیش آمده است كه خواننده این كتابها بر حسب سواد و فهم و درك و ذوق و برداشت خویش نوشته نویسنده‌ای را برای شنوندگان ترجمه و تشریح و تفسیر كرده است كه با معنی و مقصود و احساسات نویسنده تفاوتی فاحش داشته است.

وقتی كه نوشته به زندگی اجتماعی ما راه یافت، دیگر ارتباط گوینده و شنونده به صورتی كه بیش از آن بود امكان‌پذیر نشد. هرگز نمی‌توانیم یقین داشته باشیم كه آنچه خواننده می‌خواند همان قصد نویسنده است. هر خواننده از آنچه می‌خواند برداشتی خاص خود دارد. نویسنده‌ای را موفق می‌دانیم كه این برداشت متفاوت را تا آنجا كه می‌تواند به حداقل برساند. به همین سبب است كه می‌گوئیم خواندن نیمه دوم نوشتن است. نوشتن وسیله‌ای است برای فرستادن و دریافت پیام. نوشته‌ای كه آسانتر خوانده شود، درست فهمیده شود، و بیشتر خوانده شود، به هدف نزدیكتر است.

برای اینكه به اهمیت و راز و رمز نوشتن پی ببریم، ناگزیر باید بدانیم نیمة دوم آن یعنی خواندن، چگونه صورت می‌گیرد و كمی دقیقتر و از دیدی علمی هنگام نوشتن به خواندن توجه داشته باشیم.

منظور از خواندن و مطالعه چیزی جز درك مطالب نوشته شده و شناخت ارزشها و معانی و مفاهیم كلمه‌ها و عبارتها و جمله‌ها و دریافت دانستنیها و معنی و مقصود و پیامی كه نویسنده با رمز كلام نوشته است، نیست. قصد این است كه خواننده به اندیشه‌ای كه در نوشته پنهان است پی ببرد. اگر هنگامی كه مشغول مطالعه هستید كتاب یا نوشته را كنار بگذارید و اندكی به آنچه سبب شده است بتوانید مطالعه كنید بیندیشید، بهتر درخواهید یافت كه چگونه بنویسید.

هنگامی كه مشغول مطالعه هستید، كاری بس پیچیده انجام می‌دهید كه حاصل سالها تجربه و دانش‌اندوزی است:

1- با یك نگاه واژه‌ها را باز می‌شناسید. چرا؟ چون هر یك را صدها بار پیش از آن شنیده‌اید، دیده‌اید، و شناخته‌اید. شكل آن واژه در ذهنتان به صورت آوای واژه شناخته می‌شود. زیرا با قراردادهای رمز گفتاری زبان از پیش آشنا بوده‌اید و رمز نوشتاری، كه در زبان بصری به جای رمز گفتاری به كار می‌رود، برایتان بیگانه نیست و ذهنتان به آسانی كشف رمز می‌كند.

2- معنی هر واژه از ذهنتان می‌گذرد. چرا؟ چون معنی آن واژه را پیش از آن می‌دانسته‌اید.

3- از مجموعة معانی واژه‌هائی كه خوانده‌اید معنی تازه‌ای از ذهنتان می‌گذرد. چرا؟ چون تجربه‌ها و دانشهای قبلی شما برای یافتن این معنی تازه، كه در ضمیر عبارت یا جمله است، به شما كمك می‌كند تا پیام نویسنده را از مجموعة واژه‌هائی كه برای بیان اندیشه‌ای بكار برده است دریابید.

4- دربارة آنچه خوانده‌اید واكنشی نشان دهید. چرا؟ چون تجربه‌ها و دانشهای قبلی شما را به تفكر وا می‌دارد تا دربارة آنچه خوانده‌اید اندیشه كنید و به داوری برخیزید.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق دیوان حافظ (ادبیات)

يکشنبه 15 بهمن 1396
18:25
جمشید راد
دسته بندیادبیات
فرمت فایلpdf
تعداد صفحات334
حجم فایل643 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پی دی اف تحقیق دیوان حافظ 

 

غزل ۱
ال یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها
به بوی نافه ای کاخر صبا زان طره بگشاید
ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ها
مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم
جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها
به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید
که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها
شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل
کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها
همه کارم ز خود کامی به بدنامی کشید آخر
نهان کی ماند آن رازی کز او سازند محفل ها
حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ
متی ما تلق من تهوی دع الدنیا و اهملها

غزل ۱ال یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولهاکه عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل هابه بوی نافه ای کاخر صبا زان طره بگشایدز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل هامرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دمجرس فریاد می دارد که بربندید محمل هابه می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گویدکه سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل هاشب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایلکجا دانند حال ما سبکباران ساحل هاهمه کارم ز خود کامی به بدنامی کشید آخرنهان کی ماند آن رازی کز او سازند محفل هاحضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظمتی ما تلق من تهوی دع الدنیا و اهملها

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

دیدار با آرش كمانگیر 35 ص (ادبیات)

يکشنبه 15 بهمن 1396
18:24
جمشید راد
دسته بندیادبیات
فرمت فایلpdf
تعداد صفحات35
حجم فایل844 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 


,-


  

,-  پی دی اف

دیدار با آرش كمانگیر 35 ص

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق دنیای پس از اسپرانتو (جزوه)

يکشنبه 15 بهمن 1396
18:24
جمشید راد
دسته بندیجزوه
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات5
حجم فایل7 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

دنیای پس از اسپرانتو

مقدمه

می‌خانه اگر ساقی صاحب‌نظری داشت،

می‌خواری و مستی ره و رسمِ دگری داشت.

به‌نظر می‌رسد که شاعر از "ره و رسم" می‌خواری موجود راضی نبوده و علت آن‌را نبودِ "ساقی صاحب‌نظر" می‌داند. تعبیر اسپرانتیستی این شعر، شاید این باشد که نظم زبانی موجود در دنیا، نظمی صحیح و کارآمد نیست، و علت آن، فقدان اسپرانتیست‌هایی است، که از روش‌های درست و کارآ برای ترویج اسپرانتو در دنیا استفاده‌کنند. و این در حالی است که اهمیت زبان برای انسان – چه در ارتباط او با دیگران و چه در ارتباط او حتی با خودش – بسیار بنیادی و کلیدی است، تا جایی که به‌عنوان مثال، بنابر ‌گفته‌ی لودویگ ویتگِنشتاین (1951-1889)، فیلسوف اتریشی-انگلیسی:

"محدوده‌های زبان من، مرزهای دنیای من است."

و این واقعاً باعث تأسف است که محدوده‌ی دنیای اکثریت قاطع انسان‌های هزاره‌ی سوم، هنوز مرزهای محدودِ زبان‌های قومی – و یا حداکثر ملی - ایشان است!

 

اهمیت زبان و ویتگنشتاین

گرِگوری بِرگمَن (-1979)، نویسنده‌ی جوان کتاب جدید (2004) The little book of bathroom philosophy  که در ایران با نام "کتاب کوچک فلسفه" (با ترجمه‌ی کیوان قبادیان و توسط نشر اختران) منتشر شده است، در این کتابِ موجز فلسفه، هنگامی که به ویتگنشتاین می‌پردازد، می‌گوید:

"نفوذ ویتگنشتاین فوق‌العاده است، زیرا برای علم فقط یک وظیفه‌ی مشروع قائل بود: توجه به کاربرد زبان به‌گونه‌ای که از معضلات فلسفی ناشی از کاربرد نادرست کلمات اجتناب شود."

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

درس هفتم زبان سال اول راهنمایی 23 اسلاید (ادبیات)

يکشنبه 15 بهمن 1396
18:24
جمشید راد
دسته بندیادبیات
فرمت فایلppt
تعداد صفحات23
حجم فایل356 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

Is it a map?

No, it is not.

What is it?

It is a door.

 

Is it a door?

No, it is not.

What is it?

It is a wall. 

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

داستان فیلم نامه 15 ص (ادبیات)

يکشنبه 15 بهمن 1396
18:24
جمشید راد
دسته بندیادبیات
فرمت فایلpdf
تعداد صفحات15
حجم فایل141 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

هر نمایش روزی تمام می ش 􀀯􀀯 ود . هم هی كسانی كه در
آن نقش د اشته اند ، یكی بع د از د یگری می رون د. صحنه
خالی می ش 􀀯􀀯 ود . تماش 􀀯􀀯 اگران می رون د و در سالن نمایش
كسی نمی ماند . نه بازیگری، نه تماشاگری و نه قص های.
یك روز هم سالن نمایش را م یكوبند و از بین می برن د.
از تم 􀀯􀀯 ام نمای شها و قص هها، زمی 􀀯􀀯 ن بایری می مان د كه
حافظه ای ن دارد . سرنوشت زمین بایر؟ خد ا م ید ان د. خاك
ب یحاص 􀀯􀀯 ل خاطره ای ن دارد . و ب دون خاطره، جهان وجو د
نخواه د داشت.
نمایش امشب: د استان وقارالسلطنه و پسرش یوسف.
بازیگران: غایب.
تماشاگران: غایب.
صحنه: متروك.

هر نمایش روزی تمام می ش 􀀯􀀯 ود . هم هی كسانی كه درآن نقش د اشته اند ، یكی بع د از د یگری می رون د. صحنهخالی می ش 􀀯􀀯 ود . تماش 􀀯􀀯 اگران می رون د و در سالن نمایشكسی نمی ماند . نه بازیگری، نه تماشاگری و نه قص های.یك روز هم سالن نمایش را م یكوبند و از بین می برن د.از تم 􀀯􀀯 ام نمای شها و قص هها، زمی 􀀯􀀯 ن بایری می مان د كهحافظه ای ن دارد . سرنوشت زمین بایر؟ خد ا م ید ان د. خاكب یحاص 􀀯􀀯 ل خاطره ای ن دارد . و ب دون خاطره، جهان وجو دنخواه د داشت.نمایش امشب: د استان وقارالسلطنه و پسرش یوسف.بازیگران: غایب.تماشاگران: غایب.صحنه: متروك.

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق داستان شور آباد اثر جمال زاده 27 ص (جزوه)

يکشنبه 15 بهمن 1396
18:24
جمشید راد
دسته بندیجزوه
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات27
حجم فایل20 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب :

پیشگفتار                                                                                                                1

مقدمه                                                                                                                   2

شورآباد                                              3

عناصر داستان                                         24

فهرست منابع و مأخذ                                   27

 

پیشگفتار:

دریافت یك سویه ی جمالزاده از ساخت زندگی و میزان تاثیر پذیری اش از گذشته باعث شده تا مجموعه آثار داستانی خلق شده ‍ ، به نوع بستر تبدیل گرد. یعنی بر این اساس خواننده توانایی تصمیم گیری درباره ی صحت پدیده ها را ندارد و هر آنچه را وی می‌گوید باید بپذیرید .

جمالزاده به منظور دست یافتن بر آموزه ها و آزاد خود داستان را خدا مضمون كرده است .

او با توجه به توانمندی بالا در خلق آثار برتر و نگاه موشكافانه و جستجوگر در غالب موارد حاضر شده پیكر و زیر ساخت داستانهایش را متزلزل كند اما مضمون و دور نمایی داستانها ، آنگونه كه می‌خواهد مطرح گردد. او به راحتی همه چیز را در اختیار خواننده قرار می‌دهد و از این كه مبادا مطلبی دست نخورده باقی بماند به اطناب روی می‌آورد .

حركت جمالزاده در هنگام توصیف مضامین و پدیده های طبیعت از كل به جز بوده است .

جمالزاده در داستانهای اولیه ی خود در صدد توصیف و بررسی مسائل عمده و بنیادین هستی چون مرگ ، زندگی ، راه سعادتمندی و ....... بوده است و پس از گذشت زمان برای ایجاد تنوع و ظاهرا دگر  اندیشی به مباحث جزئی تر پرداخته است .

 

مقدمه :

موضوعی را كه من انتخاب كرده ام در مورد روستایی به نام شور آباد واقع در كنار كویر لوت می‌‌باشد و وصف مردمانی كه از هر گونه امكانات شهری و حتی وسایل و ملزومات اولیه زندگی بدور می‌باشند. كسانی كه زندگی خود را  به سختی می‌گذرانند و از هر چه كه طبیعت در اختیار آنها قرار می‌دهد استفاده می‌كنند درست مانند انسانهای اولیه .

این دهكده سیصد فرسنگ در دویست فرسنگ مساحت دارد و در یك جای دور و پرت و پلایی قرار دارد كه در گذشته كمتر كسی حتی اسم آن راشنیده بود.

جمعیتی به اسم (كلید داران سعادت ملی ) سه نفر از كاركنان خود را به آن ده و ده هایی دیگر فرستادند تا اهالی آن دهكده ها را با سواد و رفاه آنان را تامین كنند .

وقتی كه آنها به دهكده ی شور آباد وارد می‌شوند و وضعیت ساكنین آن را مشاهده می‌كنند تصمیم می‌گیرند كه به آنها كمك كنند و برای این منظور چند جلسه تشكیل می‌دهند و با یكدیگر مشورت می‌كنند تا یك راه حل درست را پیدا كنند و وقتی به نتیجه رسیدند به خاطر خوابی كه یك زن باردار دیده بود و تعبیر شخصی كه اهالی ده از هر نظر به او ایمان داشتند معلوم شد كه این سه نفر به خواب آن زن كه می‌گفت سه افعی سیاه شاخدار از شكمش بیرون آمدند ربط دارند و به همین خاطر با چوب و چماق آنها را از  خوب این هم یك نوع تمدن قار نشینی با كمی‌ پیشرفت است .

وقتی كه این سه نفر به تهران برای ارائه ی گزارش خود برگشتند دیدند كه وضع عوض شده و یك دولت دیگر بر سر كار است .

 

شور آباد

بزرگان قوم و سران ملت ،‌رواج فرهنگ را بهترین وسیله ی ترقی و رستگاری تشخیص داده جمعیتی به اسم « كلید داران سعادت ملی » برای پیشرفت این مقصود مقدس و آرمان شریف تشكیل دادند كه در ایالات و ولایات در خارجه شعبه های معتبر و مراكز مجهز و اداره ی حسابداری و كارشناس آمار و شعبه ی بازرسی و حساب مخصوص در بانك دارد و مامورین ورزیده و با اطلاع و با ایمان به اطراف و اكناف مملكت می‌فرستد كه مردم را با مرام جمعیت آشنا ساخته و وسایل بسط فرهنگ و تامین سعادتمندی و رفاه هموطنان عزیز را فراهم آورند .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود داستان انبار (ادبیات)

يکشنبه 15 بهمن 1396
18:22
جمشید راد
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات8
حجم فایل7 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

هدف بعدی: انبار

اجاره كردن اولین كارمند انبار برای كمك در ارسال كالاها به نظر می رسید كه مقدار كمی نرم و صاف كننده پیش رفت. من عاشق كار كردن در انبار بودم . این منطقه ای بود كه شما می توانستید  واقعا یك حس واقعی از پیشرفت و انجام را دریك مقدار كوتاه از زمان به دست آورید.

وقتی شما یك چندین ساعت را برای برداشت و بستن سفارشات صرف می كردید ،یك تپه بزرگ از جعبه ها كه بسته بسته شده بودند وجود داشتند كه به شما اجازه می دادند تا ببینید كه ثمره زحمت تان چه بوده است . وقتی فهرست ها را ایجاد می كردید یا وقتی تمام كاغذ های كاری (كاغذ بازی) را جذب نگاه می داشتید. به نظر نمی رسید كه چیزی انجام داده بودم و اصلا مهم نبود كه چه قدر كار كرده بودم . با تولید فهرست ، من نمی توانستم ثمرة ساعات ما از كار را تا زمانی كه چیزها پرینت گرفته می شد و چندین ماه  بعد پست می شد،ببینم .

و كاغذ بازی ها و تشریفات اداری شبیه ظرف ها و رخت و لباس شوئی – آن هیچ وقت تمام نمی شد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود داستان ERASER(ترجمه شده) (ادبیات)

يکشنبه 15 بهمن 1396
18:22
جمشید راد
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات25
حجم فایل16 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فصل1

ROYAL OAK ، میشیگان ، شهری معمولی در وسط آمریكاست . مردم دوست دارند در آنجا زندگی كنند چون آنجا آرام و تمیز و امن است . اما در آن شب تابستانی واقعه وحشتناكی در خانه راحت در ALDEN DRIVE در حال وقوع بود .

JOHNNY CASTELEONE به دو مردی كه همسر وی را پایین روی كف زمین نگه داشته بودند.نگاه می كرد، سپس به دوست قدیمی اش PAULY CUTRONE نگاه كرد و گفت « به DARLENE صدمه نزنید او هیچ چیز  نمی داند.»

PAULY گفت: « او تو را می شناسد و این به اندازه كافی بد است»

JOHNY سعی كرد از روی زمین بلند شود اما نتوانست . PAULY و مر دیگر كه او را نگه داشته بود بسیار قوی بودند.

JOHNY پرسید: «چرا اینكار را می كنی PAULY ؟ ما دوست هستیم؟

PAULY به سختی به دهان او زد و گفت: «بله ، ما دوست بودیم ، و به این دلیل است كه MR.CANELLI عصبانی است . تو حرف زدی تو شاهدی علیه ما بودی . تو پلیس همه چیز را گفتی . تو قانون این كار را می دانی .»  

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق دادشاه بلوچ (ادبیات)

يکشنبه 15 بهمن 1396
18:22
جمشید راد
دسته بندیادبیات
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات65
حجم فایل79 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

دادشاه بلوچ

 

 

در این مجموعه شرح حال بلوچ ساده دل و خانواده دوستی را خواهید یافت که در اثر ظلم و ستم سردار

 

 قدرتمند منطقه و عوامل ژاندارمری ، سر به عصیان و شورش برداشته و تبدیل به یکی از قسی القلب ترین

 

 جانیان تاریخ گردید .

 

کتاب حاضردر۳ فصل تنظیم شده است که در :

 

فصل اول :

۱ـ بیش گفتار نگارنده داستان .

۲ ـ شرایط سیاسی واجتماعی کشور ایران بس ا ز جنگ جهانی دوم.

۳ ـ مو قعیت جغرافیایی و سوابق تاریخی ،اجتماعی ، فرهنگی ، طبیعی وسیاسی منطقه بلوچستان محل وقوع حادثه دادشاه وشرایط حاکم برآن.

فصل دوم :

۱ ـ داستان واقعی زندگی و عصیان دادشاه و لشکر کشی دولت مرکزی به منطقه بلوچستان بمنظور قلع و قمع دادشاه و همراهان .

فصل سوم :

۱ ـ آنچه دیگران در زمینه ی وقایع آن زمان بلوچستان ، خاصه در مورد دادشاه و لشکر کشی دولت به منطقه و قلع و قمع دادشاه و همراهان نگاشته و منتشر کرده اند .

۲ ـ نقشه های استان سیستان و بلوچستان ، مناطق عشایری و عملیاتی دادشاه ، امیر نشین قطر ، تصاویر شخصیت ها ، افراد و ..

 

فصل اول

 

پیش گفتار

 

در اسفندماه سال ۱۳۴۵ خورشیدی ماموریت یافتم تا در سمت رئیس یكی از ادارات استان سیستان و بلوچستان به آن دیار كوچ كنم . بلافاصله رخت سفر بستم و به محل خدمتی جدید عزیمت نمودم .

 پس از عزیمت به محل و انجام تحویل و تحول امور اداره و استقرار در شغل جدید ، بنا به اقتضای شغلی كه برعهده داشتم الزاما به منظور بازدید و سركشی امور محوله به نقاط مختلف استان از دشت و كوهستان گرفته تا دورترین و صعب العبورترین نقاط سفر می كردم . در این رابطه با مردم محل تنگاتنگ در ارتباط بودم و گهگاه در این سفرها شبها پس از انجام بازدیدهای روزانه پای صحبت افراد محلی و پیرمردان بلوچ می نشستم و آنان با اشتیاق فراوان داستانها از اتفاقاتی كه در منطقه بوقوع پیوسته بود برایم می گفتند .من هم كه پس از كار روزانه و نبودن سرگرمی دیگری در محل ، مشتاق شنیدن افسانه ها و اتفاقات و جنگ و ستیز های مردم محل بودم ، ساعت ها سرا پا گوش می شدم و به آنان فرصت می دادم تا آنچه را در خاطر دارند بازگو كنند . بیاد داشتم ، كه در زمان تحصیل در دبیرستان دارالفنون تهران ، بین سالهای ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۶ خورشیدی روزنامه ها و رادیو تهران از اتفاقات عمده ای كه در بلوچستان رُخ داده بود چیزها مینوشتند ، از جمله اینكه شخصی بنام دادشاه بلوچ یاغی شده و عده ای را بقتل رسانیده است .از جملة مقتولین نام دكتر كارول آمریكائی رئیس سازمان اصل چهار ترومن در ایران و همسر و همراهانش برده می شد كه دولت برای دستگیری و قلع و قمع دادشاه و دارو دسته اش قوای نظامی به محل اعزام داشته بود . از داستانهای محلی كه در آن شبهای تنهایی ، بارها و بارها بگوشم خوانده می شد ، یكی همین داستان شورش و عصیان دادشاه بلوچ بود . این داستان هنوز در منطقه زبانزد مردم محل می بود و از افتخارات مردم بلوچ بشمار می آمد .

برای من جالب توجه بود و علاقمند بودم كه از كم و كیف آن ماجرا مطلع شوم ، زیرا در محل خدمتی قبلی ام، استان فارس و بنادر كه به مدت ۵ سال در سمت مشابه انجام وظیفه نموده بودم ، با اینگونه مسائل و جریانهای مشابه برخورد فراوان داشتم . بهر حال علاقمندی من برای اطلاع از واقعیت افسانه ی دادشاه مرا بر آن داشت تا در تماس و گفت و شنود رویا روی با مردم و سرداران محل كه با آنان آشنایی داشتم و در این جریان نقشی داشتند (سردار عیسی خان مباركی - سردار محمدخان لاشاری - موسی خان مباركی ) و همچنین آگاهان و پیرمردان بلوچ كه در این باره خاطراتی داشتند ، مذاكره و كسب اطلاع نمایم بارها و بارها افسانه دادشاه را از زبان مردم شنیدم و بخاطر سپردم .

در این زمینه قبل از نگارنده ، جوانی بنام سیاكزار فیروزان كه سرپرستی دفتر تلفن شهر خاش را برعهده میداشت  ، تحقیقات وسیعی انجام داده بود كه در شبهای دراز و متوالی به شنیدن یافته های او نشستم و از مجموع گفت و شنود و نقل و قول ها آنچه دستگیرم گردید ، مطالبی است كه در این كتاب به آن پرداختم .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به dicfiles است. || طراح قالب bestblog.ir