پاورپوینت سازماندهی برای کسب مزایای راهبردی (جزوه)

سه شنبه 10 بهمن 1396
14:44
جمشید راد
دسته بندیجزوه
فرمت فایلppt
تعداد صفحات46
حجم فایل5.038 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

قسمت اعظم ویژگی های سازمان آینده اکنون شناخته

شده است.تنها چیزی که جای آن خالی است، قرارداد  اجتماعی آینده است که برانگیزاننده افراد به کار در آن سازمان است.

بیشتر سازمانها دنبال همکارنی می گردند که مشکل گشا و مسئولیت پذیر باشند و به خاطر مشتری زحمت بیشتری را تحمل کنند اما همین سازمانها به خاطر کارکنان و آینده آنها حاضر نیستند کمی بیشتر مایه بگذارند.

 

گذر از مرحله کار یدی – که نظارت پذیر بود - و رسیدن به مرحله کار دانش مداری – که  معمولاٌ نظارت پذیر نیست – وجود تعهد در افراد را با اهمیت کرده است. اما سازمان هاییکه در مرحله مهندسی مجدد هستند ابزار ایجاد و خلق تعهد را از میان می برند.

از طرفی دیگر پیچیدگی های کار در سازمان جدید – پروزه ها و مناسباتی که از جهات مختلف محتاج دقت و توجه است – احساس سنگین تر شدن بار را در کارکنان تشدید کرده است. کوچک کردن شرکت باعث کمتر کردن تعداد کارکنان می شود، ولی شمار تکالیف کمتر نمی شود.

بنابراین بررسی اثر ا آثار دگرگونی های سازمانی بر روی کسانی که در خدمت سازمان هستند، پر اهمیت است.

 

1. از چاق به لاغر: اصل جدید کارمند گزینی

در مسئله جذب نیرو فرضیه قدیمی ”بزرگتر بهتر است“ جای خود را به فرضیه ”کوچکتر زیبا و نرمش پذیرتر است“ داده است. روز به روز میل به داشتن سازمان فربه جای خود را به سازمان های کوچک می دهد.

این سازمانها در امور داخلی ازخدمات پیمانکاران خارجی استفاده می کنند و پیش از افزودن به شمار کارکنان، به نیروی موجود کار و مسئولیت بیشتری واگذار می کنند.

این کار باعث می شود که نرمش پذیری سازمان بیشتر و هزینه های آن کمتر شود اما در عین حال شکیبایی و طاقت افرا در تنگنا قرار میگیرد و امنیت شغلی آنان به مخاطره می افتد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

جبران خسارت بزه دیده در حقوق ایران و انگلستان (حقوق)

سه شنبه 10 بهمن 1396
14:43
جمشید راد
دسته بندیحقوق
فرمت فایلrar
تعداد صفحات135
حجم فایل1.178 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب

مقدمه................................................................................................................................................1

طرح موضوع......................................................................................................................................1

اهمیت و ضرورت پژوهش.................................................................................................................2

سوالات و فرضیات پژوهش................................................................................................................3

روش پژوهش.......................................................................................................................................4

پیشینه پژوهش......................................................................................................................................5

فصل اول: بیان مفاهیم، تاریخچه و مبانی جبران دولتی خسارت بزه دیده.............................................6

مبحث اول: بیان مفاهیم و تعاریف........................................................................................................6

1-1-1-          بزه دیده.......................................................................................................................6

1-1-2-          بزه...............................................................................................................................8

1-1-3-          جبران خسارت............................................................................................................12

مبحث دوم: تاریخچه............................................................................................................................26

مبحث سوم: مبانی فقهی و حقوقی جبران خسارت بزه دیده توسط دولت ..........................................30

گفتار اول: مبانی فقهی جبران خسارت بزه دیده توسط دولت ..............................................................30

1-قاعده لا یبطل دم امرء مسلم.......................................................................................................33

2- قاعده «لا یبطل حق امرء مسلم»........................................................................................................36

3- قاعده من له الغنم فعلیه الغرم...........................................................................................................37

4- وظیفه حکومت در  قبال کوتاهی در ایجاد امنیت برای شهروندان.....................................................39

5- جبران خسارت بزه دیده از طریق زکات.......................................................................................40

6- نهادحسبه.......................................................................................................................................44

گفتار دوم: مبانی حقوقی جبران خسارت بزه دیده توسط دولت .........................................................48

الف. نظریه رفاه اجتماعی......................................................................................................................49

ب. نظریه قرارداد اجتماعی..............................................................................................................50

ج.نظریه همبستگی اجتماعی و انصاف...................................................................................................51

بند اول: مبانى مسئولیت مدنى دولت..................................................................................................53

1-   نظریه تقصیر.....................................................................................................................54

2-   نظریه خطر...........................................................................................................................56

3-   نظریه تضمین حق................................................................................................................58

بند دوم: مبانى مسئولیت اجتماعى....................................................................................................58

1-   نظریه همبستگى اجتماعى....................................................................................................59

2-   کاهش هزینه ها....................................................................................................................60

گفتار سوم: ضرورت پرداخت خسارت به وسیله دولت و نهادهای عمومی............................................60

فصل دوم: منابع قانونی جبران خسارت بزه دیده توسط دولت در حقوق ایران و انگلستان........................66

مبحث اول: اصول و شرایط حاکم بر جبران دولتی خسارت..................................................................66

گفتار اول: اصول حاکم بر جبران دولتی خسارت...............................................................................66

الف. تکمیلی-کمکی بودن جبران دولتی خسارت...................................................................................66

ب.جانشینی دولتها به جای یکدیگر.................................................................................................68

ج.جانشینی دولت به جای بزه دیده در مراجعه به بزهکار.......................................................................69

د.لزوم بهره مند نشدن بزه دیده از سایر منابع......................................................................................69

گفتار دوم: شرایط حاکم بر جبران دولتی خسارت.............................................................................70

الف.شرایط مربوط به خسارت..............................................................................................................71

ب.شرایط مربوط به جرم...................................................................................................................72

ج.شرایط مربوط به بزه دیده.............................................................................................................76

د.شرایط مربوط به بزهکار...................................................................................................................80

مبحث دوم: منابع قانونی جبران دولتی خسارت در نظام حقوقی ایران و انگلستان.....................................80

گفتار اول: منابع قانونی جبران دولتی خسارت درنظام حقوقی ایران.......................................................81 الف. جبران دولتی خسارت بزه دیده در قانون مجازات اسلامی...............................................................81

ب.الزام قوه قضاییه به تهیه و تصویب لایحه حمایت از بزه دیدگان اجتماعی.........................................85

ج. تشکیل کمیسیون جبران خسارت مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری..............................................86

د. ظرفیتهای نهفته قانون اساسی........................................................................................................91

گفتار دوم: حمایت دولت و برخی نهادهای عمومی غیردولتی و جامعه مدنی از بزهکار معسر زندانی.......95

1-   جمعیت هلال احمر........................................................................................................................96

2-   کمیته امداد امام خمینی..................................................................................................................96

3-   ستاد مردمی پرداخت دیه................................................................................................................97

گفتار دوم: منابع قانونی جبران دولتی خسارت در حقوق انگلستان.............................................................99

بند اول: اصول منتج شده از طرح جبران خسارت صدمات کیفری2001..................................................102

1-               اصل عدم پرداخت دو خسارت یا بیشتر برای یک صدمه.....................................................102

2-               معیار اثبات، توازن(سنجش) احتمالات..................................................................................103

3-               عدم لزوم اثبات جرم.............................................................................................................104

4-               لزوم عدم انتفاع مهاجم..........................................................................................................105

5-               قطعی نبودن احکام صادره از ماموران بررسی درخواست ها.................................................105

بند دوم: مراحل مختلف جبران دولتی خسارات بزه دیدگان در حقوق انگلستان................................106

جمع بندی و نتیجه گیری...................................................................................................................110

فهرست..........................................................................................................................................119

چکیده

در حقوق ایران، جرم های مشمول جبران دولتی خسارت به طور دقیق احصاء نشده اند. قانون مجازات اسلامی تنها بخشی از جرایم علیه تمامیت جسمانی را تحت شرایطی مشمول جبران دولتی خسارت قرار داده است. این مطلب را می توان از مصادیق پرداخت دیه از بیت المال استنباط نمود.

بررسی اجمالی رویه قضایی موجود نشان می دهد در مورد خسارت های ناشی از قتل با توجه به صراحت قانونی اختلاف نظر چندانی میان قضات وجود ندارد. اما در مورد صدمه ها و جراحت های وارد ه بر افراد قضات از رویه واحدی پیروی نمی کنند.

برخی از قضات با تاکید بر مستندات فقهی و روایی بر این باورند که پرداخت دیه از بیت المال منحصر به قتل است و در جنایت بر عضو چنین مجوزی داده نشده است. در مقابل بعضی دیگر جبران دولتی خسارت بزه دیدگان در جنایات مادون نفس را نیز امکان پذیر می دانند. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با بهره گیری از پیشینه فقهی، در مواردی شاهد نمونه هایی از  جبران دولتی خسارت هستیم. از جمله در مواد 156، 333،  334، 428، 435، 470، 471،  473 و 487 قانون مجازات اسلامی که پرداخت دیه را برعهده دولت و بیت المال دانسته است. ظرفیتهای نهفته در قانون اساسی و نیز حمایت دولت و برخی نهادهای عمومی غیردولتی و جامعه مدنی از بزهکار معسر زندانی را بررسی نمودیم. در نظام حقوقی انگلستان نیز طرح مصوب2001 حاکم است که اصول حاکم بر آن و شرایط استحقاق و درخواست خسارت را نیز بررسی نمودیم. در نظام حقوقی ایران، برخلاف انگلستان مقررات مدون و شفافی در مورد جبران دولتی خسارت وجود ندارد. تنها واحد دیه وزارت دادگستری است که کارایی کافی ندارد.

واژگان کلیدی: بزه، بزه دیده، جبران خسارت، جبران دولتی خسارت، نهادهای عمومیپس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پاورپوینت ماشین خان کشی 18 اسلاید (پاورپوینت)

سه شنبه 10 بهمن 1396
14:43
جمشید راد
دسته بندیپاورپوینت
فرمت فایلppt
تعداد صفحات18
حجم فایل3.186 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

uآشنایی با خان کشی uاصول فرایند خان کشی uماشین خان کشی

 

اصول فرایند خان کشی

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

رهبری وضعی در سازمان های چند فرهنگی (جزوه)

سه شنبه 10 بهمن 1396
14:43
جمشید راد
دسته بندیجزوه
فرمت فایلppt
تعداد صفحات24
حجم فایل657 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

 

رهبری وضعی

 

مفهوم رهبری وضعی ، نخستین بار به وسیله پال هرسی و کنت بلانچار در اواخر دهه 1960 در مرکز مطالعات رهبری مطرح گردید.

رهبری وضعی مبتنی بر تعامل سه عنصر اصلی است:

1-میزان راهنمایی و هدایت رهبر

2-میزان حمایت های اجتماعی – عاطفی رهبر از افراد

3- میزان آمادگی فرد (پیرو) برای اجرای یک وظیفه خاص

 

• • •در مدل رهبری وضعی ، اسلوب رهبری را می توان براساس دو نوع رفتار دسته بندی کرد:

1)رفتار وظیفه ای

یعنی میزان درگیری و فعالیت رهبر در تبیین و تشریح وظایف و مسوولیت های یک فرد یا یک گروه . این رفتارها مشتمل اند بر تعیین کاری که باید انجام شود، چگونگی انجام آن کار ، تعیین زمان انجام کار، تعیین محل انجام کار و تعیین کس کسانی که باید آن کار را انجام دهند.

)رفتار ارتباطی2

•یعنی میزان درگیری رهبر در ارتباطات دو یا چند جانبه . این رفتارها مشتمل بر : گوش دادن ، تسهیل و پشتیبانی.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پاورپوینت کودکان خیابانی (پاورپوینت)

سه شنبه 10 بهمن 1396
14:43
جمشید راد
دسته بندیپاورپوینت
فرمت فایلppt
تعداد صفحات24
حجم فایل217 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

کودکان خیابانی
کودکان خیابانی یک مسئله جهانی است که به همه ما مربوط می شود. برابر برآورد سازمان جهانی دفاع از حقوق بشر در حدود ۱۰۰  میلیون کودک  در سراسر جهان در خیابان کار و زندگی می کنند. آنها برای زنده ماندن به کارهای گوناگون از جمله : گدایی ، فروشندکی ( سیگار ـ میوه ، گل و روزنامه و .....) بزه کاری و تن فروشی مشغول هستند. بخشی از آنها با خانواده هایشان ارتباط دارند و بخش دیگر یا از خانه 

 

بخش دیگر یا از خانه فرار کرده اند و یا اینکه توسط خانواده به دلیل مشکلات مالی رها شده اند. این کودکان در پارکها ، خرابه ها و یا زیر پلها می خوابند. تعداد زیادی از آنها به مواد مخدر معتاد هستند و گاهی از موادی استفاده می کنند که به آنها آسیب های مغزی ماندگار وارد می کند.

توضیح دقیق اینکه چه کسی کودک خیابانی است کار ساده ای نیست. بسیاری از آنها دارای خانواده و مسکن هستند. آنها را نیز باید به عنوان کودک خیابانی در نظر گرفت چرا که خیابان را به عنوان محل کار خود برگزیده اند. زمانی که در باره کودک خیابانی گفتگو می کنیم منظور کودکانی است که در خیابان کار می کنند

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پاورپوینت كنه های خرما و كنه های انجیر (پاورپوینت)

سه شنبه 10 بهمن 1396
14:42
جمشید راد
دسته بندیپاورپوینت
فرمت فایلppt
تعداد صفحات10
حجم فایل54 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

                كنه زنگار انجیر

ž žنسبتا مهم در اكثر نقاط جهان ž žاز وجود این آفت در ایران اطلاع دقیقی در دست نیست.

ž žح ماده دارای موی حسی بلند در حد فاصل سرسینه وشكم در روی خط وسطی پشت ž ž ž ž ž žز: داخل جوانه های انتهایی

 

ž žایجاد یك حلقه چوب پنبه ای نزدیك چشم میوه كه گاهی به صورت نوارهای نصف النهاری توسعه می یابد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پاورپوینت کنترل موجودی (پاورپوینت)

سه شنبه 10 بهمن 1396
14:42
جمشید راد
دسته بندیپاورپوینت
فرمت فایلppt
تعداد صفحات20
حجم فایل152 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

ü اهمیت موجودی ها

 

موجودی ها از جمله دارائی هایی هستند که نیازمند توجه دقیق

مدیریت واحد های تجاری ـ تولیدی می باشند.

دو ویژگی مهم موجودی ها :

 

1- مقدار زیادی ازمنابع واحد تجاری ـ تولیدی در موجودی ها نهفته است. مطالعه و بررسی روی تراز نامه شرکت ها نشان می دهد که حدود 15- 35 درصد از سرمایه شرکت ها را موجودی ها تشکیل می دهند.  همچنین نشان می دهـد که حدود  17- 24 درصد از ارزش موجودی ها به عـنوان هزینه نگه داری متحمل می شـود و نسبت های موجودی به  فروش در حدود 12- 20 درصد و نسبت موجودی به کل دارایی 16- 30 درصد است.

 

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پاورپوینت بررسی مسائل مدیریت دولتی در ایران (پاورپوینت)

سه شنبه 10 بهمن 1396
14:42
جمشید راد
دسته بندیپاورپوینت
فرمت فایلppt
تعداد صفحات52
حجم فایل164 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

اندازه سازمانها

از دهه 60 ( قرن نوزدهم ) به مدت یک قرن یا کمی بیشتر ، حرکت جهانی به سمت ایجاد سازمان های بزرگ آغاز شد و به نظر می آمد این روند ، دنباله دار و برگشت ناپذیر باشد .

 

روزنامه نگار و سیاست مدار فرانسوی ژان ژاک سروان شرایبر در کتاب خود به عنوان چالش آمریکایی پیش بینی کرد که تا سال 1990 ، چهار پنجم تولید دنیا در دستان حداکثر پانزده شرکت چند ملیتی آمریکایی خواهد بود ، که هر یک از آنها صدها هزار کارگر را در سرتاسر جهان در خدمت خواهند داشت . پس از فروش میلیون ها نسخه از این کتاب ورق برگشت . از میانه دهه 60 بیشتر شرکت های بزرگ سهم خود را در بازار از دست داده اند .


فراملی شدن :

 

روز به روز شمار شرکت هایی که باید به صورت فراملی اداره شوند ، بیشتر می شود . حتی شرکت های کوچک . گرچه ممکن است بازار این شرکت ها ، همچنان محلی یا منطقه ای باشد اما نوع رقابت آنها جهانی است . پس راهبرد آنها هم باید جهانی باشد ، چه در امور تکنولوژی و مالی ، و چه در حوزه فراورده ها و بازار .

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

پاورپوینت سیستم های پویا و بی نظمی کامل (جزوه)

سه شنبه 10 بهمن 1396
14:42
جمشید راد
دسته بندیجزوه
فرمت فایلppt
تعداد صفحات100
حجم فایل671 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

برخی از جنبه های نظری   :

قبل از ادامه ، ما دوست داریم مفهومی که در فصل 8 بیان شده بود را به خوانندگان یادآوری کنیم : ما بطور ساده سیستم های دینامیکی را به عنوان یک سیستمی از معادلات که سیر تکامل مجموعه ای از متغیر های بیان شده را در زمان پیوسته یا گسسته بیان می کند ، تعریف کردیم .

 

بنابراین لازم است که مفهوم انتزاعی ریاضی از سیستم پویا را با آن سیستمی که  ما به خاطر وضوح واقعی نامیدیم ، و در عوض اشاره به مشاهدات تجربی پدیده و اندازه گیری مجموعه ای از داده ها دارد ، اشتباه نگیرید.

 

مدل های ریاضی که ما در حال آزمودن آنها هستیم در قالب سیستم های پویا نوشته شده اند . بنابر این خواص مدلهایی که ما می خواهیم بحث کنیم باید بوسیله خواص سیستم های پویا مورد بررسی قرار گیرند .

 

در انواع مختلف سیستم های نوسانی که در قسمت 1 شرح داده شده ، وجود چندین شیء مختلف هندسی در فضای فازی ، مجذوب کننده نامیده و معرفی شدند . ما برحسب اتفاق آنها را در تعدادی از مدل ها یافتیم : نقطه مجذوب کننده ای در سیستم های به هم تنیده و مدلهای تعاملی وجود داشت ، در حالی که ، در انواع خاصی از مدل Volterr  - Lotka ، ما با چرخه ای محدود مواجه شدیم.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

مدیریت و بازاریابی (جزوه)

سه شنبه 10 بهمن 1396
14:42
جمشید راد
دسته بندیجزوه
فرمت فایلrar
تعداد صفحات20
حجم فایل276 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مدیریت و بازار یابی

بازار (MARKET) چیست ؟

بازار مکانی را می گویند که خریداران و فروشندگان (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی )  برای داد وستد ، مبادله کالا و خدمات دورهم جمع می شوند.

 

* بازار، ضرورتاً یک مکان "فیزیکی" نیست.  در تعاریف قدیمی از بازار ( که هنوز خیلی از افراد به اشتباه آن را نقل می­کنند)، کلمه "فیزیکی" بعد از کلمه "مکان" آمده است اما در تعاریف جدید، این کلمه حذف شده است، چرا که بازارهای غیرمشهود اکنون به وجود آمده اند.

 

بازارهای غیر مشهود :

بازارها ممکن است درحیطه های زیر هم وجود داشته باشند:

ا- خطوط تلفنی 2- فروش آنلاین 3- ایمیل

 

روشهای جدید فروش محصولات به مشتریان:

محدودیتها

مزایا

نام روش

1- قدرت انتخاب کم است

2-عدم اعتماد به کیفیت

3-عدم استفاده درزمان نیاز ضروری

1-صرفه جویی درهزینه وزمان

2- سهل الوصول بودن

سفارش پستی

1- قدرت انتخاب کم است

2-عدم اعتماد به کیفیت

3-عدم استفاده درزمان نیاز ضروری

1-صرفه جویی درهزینه وزمان

2- سهل الوصول بودن

3- می توان ظاهر کالا را دید

فروش آنلاین ازطریق وب

1- یکسری محصولات را نمیتوان از این طریق فروخت

2-مکانی برای این نوع فروش در نظر گرفته نشده

3-در شهرهایی که با مزارع فاصله دارند محدودیت وجود دارد

حذف واسطه هاوپایین آمدن قیمت

فروش مستقیم از تولیدکننده به مصرف کننده
(direct sell)

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به dicfiles است. || طراح قالب bestblog.ir