شیوع دیابت نوع دو در جمعیت بالای 30 سال شهر رفسنجان (روانشناسی و روانپزشکی)

سه شنبه 10 بهمن 1396
12:08
جمشید راد
دسته بندیروانشناسی و روانپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات10
حجم فایل30 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

خلاصه‌

سابقه و هدف: دیابت شایع‌ترین بیماری متابولیك و عامل خطر بیماری‌های قلبی - عروقی است. این بیماری امید به زندگی را تا 25% كاهش می‌دهد. بیشترین علت مرگ و میر در بیماران دیابتی نوع دو، گرفتاری قلبی و عروقی است. به علت فقدان اطلاعات كافی در مورد شیوع دیابت در رفسنجان، این مطالعه در سال 1379 به منظور تعیین شیوع آن در این شهر انجام شد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بود. جامعه مورد پژوهش را افراد با سن بیش از 30 سال ساكن شهر رفسنجان تشكیل می‌دادند. با نمونه‌گیری تصادفی به روش طبقه‌ای 756 نفر انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. پرسش‌نامه انفرادی با مصاحبه حضوری تكمیل گردید و بررسی‌های تن‌سنجی با اندازه‌گیری قد و وزن انجام شد. نمونه خون ناشتای افراد مورد بررسی جمع‌آوری و برای تشخیص افراد دیابتی از معیار سازمان بهداشت جهانی (WHO) و انجمن دیابت آمریكا ADA)) استفاده شد. برای تعیین چاقی از نمایه توده بدن استفاده گردید. جهت بررسی ارتباط بین متغیرها از آزمون كای دو استفاده شد.

یافته‌ها: در این بررسی شیوع دیابت در رفسنجان بر اساس معیار WHO 7/14% و با معیار ADA برابر 1/19% بود. شیوع آن در بین زنان بیشتر از مردان بود (به ترتیب1/19% و 6/8%). با بالا رفتن سن شیوع دیابت افزایش نشان داد هر چند این افزایش از نظر آماری معنی‌دار نبود. هم‌چنین در زنان میزان شیوع دیابت با شغل ارتباط معنی‌داری نشان داد (005/0 p=).

نتیجه‌گیری: یافته‌های این بررسی نشان داد كه شیوع دیابت به عنوان یك مشكل بهداشتی در این شهر قابل ملاحظه بوده و شیوع بالای آن ضرورت اجرای برنامه‌های مداخله‌ای مستمر در زمینه تغییر رفتارهای فردی و شیوه زندگی را ایجاب می‌كند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

شیوع افسردگی در زنان دو برابر مردان است (روانشناسی و روانپزشکی)

سه شنبه 10 بهمن 1396
12:08
جمشید راد
دسته بندیروانشناسی و روانپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات6
حجم فایل7 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

شیوع افسردگی در زنان دو برابر مردان است

افسردگی از شایعترین اختلالات روانی بزرگسالان بوده و در زنها دو بار شایعتر از مردهاست.

براساس نتایج یك پایان‌نامه، خودكشی در مردان پس از 45 سالگی اوج گرفته و دوام می‌یابد و بیشترین تعداد خودكشی‌های موفق در زنان نیز پس از 55 سالگی روی می‌دهد.

از دیگر نتایج این رساله این است که افسردگی از شایعترین اختلالات روانی بزرگسالان بوده و در زنها دو بار شایعتر از مردهاست.

نتایج مطالعات نشان داده است، میزان افسردگی و تعداد موارد خودكشی با هم در ارتباطند و با بالارفتن نمره افسردگی برفراوانی خودكشی افزوده می‌شود؛ به طوری كه خودكشی در بین زندانیان سه بار بیشتر از جمعیت كلی است.

در این پایان‌نامه با اشاره به این‌كه مردان سه برابر بیشتر از زنان مرتکب خودكشی می‌شوند، آمده است: مردان بدین منظور بیشتر از اسلحه گرم، حلقه آویز كردن یا پرش از بلندی استفاده می‌كنند اما زنها با مصرف دارو و یا خوردن سم خود را می‌كشند.

میزان خودكشی در بین جوانان به سرعت روبه فزونی است به طوری كه امروزه حداكثر خودكشی‌ها بین سنین 15 تا 44 سالگی روی می‌دهد و سالمندان كمتر از جوانان دست به خودكشی می‌زنند.

نتایج برخی پژوهش ها درباره افسردگی زنان خانه دار

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق شناخت درمانی (روانشناسی و روانپزشکی)

سه شنبه 10 بهمن 1396
12:07
جمشید راد
دسته بندیروانشناسی و روانپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات1
حجم فایل3 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

چکیده

انسان در طول زندگی خود با مشکلات عاطفی گوناگونی دست به گریبان بوده و برای حل آنها به روشهای مختلفی درست زده است. روشهای برخورد با مشکلات عاطفی متنوع است و از روانکاری تا رفتارگرایی را شامل می‌شود. یکی از تازه‌ترین شیوه‌های برخورد با مشکلات عاطفی شناخت درمانی است. این مقاله به بحث در روشهای شناختی و کاربرد آنها در درمان اختلالهای عاطفی می‌پردازد. ابتدا روشهای: الف= روان درمانیهای منطقی، ب= آموزش مهارتهای سازگارانه، ج= درمان به شیوه حل مسأله بیان می‌گردد و سپس نمونه‌های کاربردی ارائه می‌شود. نمونه‌ها از صدها نمونه انتخاب شده و می‌تواند الگوی عملی برای کاربرد این روشها باشد. ارائه نمونه‌ها قدمی آغازین در این زمینه است و می‌تواند مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

شناخت درمانی و کاربرد آن در درمان اختلالهای روانی (روانشناسی و روانپزشکی)

سه شنبه 10 بهمن 1396
12:07
جمشید راد
دسته بندیروانشناسی و روانپزشکی
فرمت فایلpdf
تعداد صفحات9
حجم فایل268 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

مقدمه
شایع ترین مشکل رفتاری انسانها اختلالهای عاطفی است. انسان از دیرباز افسردگی، اضطراب، ترسهای
مرضی رنج می برده و با تردید در تصمیم گیری و دلواپسی ها مواجه بوده است. تقریباً ٣۵ تا ۴٠ درصد از مشکلات
.( رفتاری افسردگی است و در اغلب بیماران روانی نشان ههایی از اضطراب دیده م یشود. (ریس، ١٩٨۵
روانشناسان در تبیین اختلالهای عاطفی توجیهات مختلفی کرده اند. فروید اضطراب بیمار را در نتیجه امیال
واپس زده و کشمکشهایی م یدانست که بین قسم تهای مختلف شخصیت رخ می دهد. به نظر فروید
اضطراب سه نوع است:
١- اضطراب واقعی که منشاء آن وجود خطر در دنیای خارج است. وقتی انسان با خطری مواجه می شود
احساس خطر می کند. این احساس خطر باعث اضطراب او می شود.
٢- اضطراب نوروتیک که از کشمکش بین نهاد و خود یعنی دو جزء شخصیت که یکی غریزی و دیگری
واقعیت گراست، سرچشمه می گیرد. غرایز میل به ارضاء دارد ولی واقعیت اجازه ارضاء به آنها نمی دهد. در نتیجه،
آن غرایز سرکوفته می شود و باعث اضطراب نوروتیک (روان نژند) می گردد.
٣- اضطراب اخلاقی که ناشی از کشمکش بین نهاد و خود برتر است. در این وضعیت، غرایز با مبانی
.( ارزشی برخورد م یکند و سرکوفته می شود و باعث اضطراب می گردد. (شفیع آبادی و ناصری، ١٣۶۵
رفتارگرایان حالات عاطفی از قبیل اضطراب، افسردگی و پرخاشگری را واکنش های یاد گرفته شده می دانند.
به نظر اینان اگر فردی با شکس تهای پ یدرپی در زندگی مواجه شود و در موقعی تهایی قرار گیرد که فاقد
پاداش است احساس اضطراب و افسردگی می کند. بسیاری از ترسها آموخته شده است و از طریق
.( شرطی سازی ایجاد شده و باعث کناره گیری فرد از موقعیت های ترس آور می شود (گلدفرید، ١٩٧۶
از زمانهای قدیم به تأثیر شناخت آدمی بر حالات عاطفی او توجه شده است. در قرن اول میلادی
اپیکتوس ابراز داشت که انسان به وسیله اشیاء آشفته نم یشود بلکه در اثر تعبیر و تفسیری که از اشیاء می کند
آشفته می گردد (کرسینی ١٩٧٧ ). در اندیشۀ بودایی چنین آمده است که عواطف انسان عمدتاً دارای خمیر مایۀ
عقیدتی است و برای کنترل عواطف آدمی بهتر است عقاید او تغییر یابد (کرسینی، ١٩٧٧ )، مولانا در اشعار
.( خود به اثر اندیشه بر عواطف اشاره کرده و می گوید: (مصفا، ١٣٧٠
بر دلت زنگار بر زنگارها جمع شد تا کور شد اسرارها
چون نویسی بر سربنوشته خط فهم ناید خواندنش گردد غلط
کان سیاهی بر سیاهی اوفتاد هر دو خط شد کور و معنایی نداد

مقدمه

شایع ترین مشکل رفتاری انسانها اختلالهای عاطفی است. انسان از دیرباز افسردگی، اضطراب، ترسهایمرضی رنج می برده و با تردید در تصمیم گیری و دلواپسی ها مواجه بوده است. تقریباً ٣۵ تا ۴٠ درصد از مشکلات.( رفتاری افسردگی است و در اغلب بیماران روانی نشان ههایی از اضطراب دیده م یشود. (ریس، ١٩٨۵روانشناسان در تبیین اختلالهای عاطفی توجیهات مختلفی کرده اند. فروید اضطراب بیمار را در نتیجه امیالواپس زده و کشمکشهایی م یدانست که بین قسم تهای مختلف شخصیت رخ می دهد. به نظر فرویداضطراب سه نوع است:١- اضطراب واقعی که منشاء آن وجود خطر در دنیای خارج است. وقتی انسان با خطری مواجه می شوداحساس خطر می کند. این احساس خطر باعث اضطراب او می شود.٢- اضطراب نوروتیک که از کشمکش بین نهاد و خود یعنی دو جزء شخصیت که یکی غریزی و دیگریواقعیت گراست، سرچشمه می گیرد. غرایز میل به ارضاء دارد ولی واقعیت اجازه ارضاء به آنها نمی دهد. در نتیجه،آن غرایز سرکوفته می شود و باعث اضطراب نوروتیک (روان نژند) می گردد.٣- اضطراب اخلاقی که ناشی از کشمکش بین نهاد و خود برتر است. در این وضعیت، غرایز با مبانی.( ارزشی برخورد م یکند و سرکوفته می شود و باعث اضطراب می گردد. (شفیع آبادی و ناصری، ١٣۶۵رفتارگرایان حالات عاطفی از قبیل اضطراب، افسردگی و پرخاشگری را واکنش های یاد گرفته شده می دانند.به نظر اینان اگر فردی با شکس تهای پ یدرپی در زندگی مواجه شود و در موقعی تهایی قرار گیرد که فاقدپاداش است احساس اضطراب و افسردگی می کند. بسیاری از ترسها آموخته شده است و از طریق.( شرطی سازی ایجاد شده و باعث کناره گیری فرد از موقعیت های ترس آور می شود (گلدفرید، ١٩٧۶از زمانهای قدیم به تأثیر شناخت آدمی بر حالات عاطفی او توجه شده است. در قرن اول میلادیاپیکتوس ابراز داشت که انسان به وسیله اشیاء آشفته نم یشود بلکه در اثر تعبیر و تفسیری که از اشیاء می کندآشفته می گردد (کرسینی ١٩٧٧ ). در اندیشۀ بودایی چنین آمده است که عواطف انسان عمدتاً دارای خمیر مایۀعقیدتی است و برای کنترل عواطف آدمی بهتر است عقاید او تغییر یابد (کرسینی، ١٩٧٧ )، مولانا در اشعار.( خود به اثر اندیشه بر عواطف اشاره کرده و می گوید: (مصفا، ١٣٧٠بر دلت زنگار بر زنگارها جمع شد تا کور شد اسرارهاچون نویسی بر سربنوشته خط فهم ناید خواندنش گردد غلطکان سیاهی بر سیاهی اوفتاد هر دو خط شد کور و معنایی نداد

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

شناخت درمانی و کاربرد ان در اختلالات عاطفی (روانشناسی و روانپزشکی)

سه شنبه 10 بهمن 1396
12:07
جمشید راد
دسته بندیروانشناسی و روانپزشکی
فرمت فایلpdf
تعداد صفحات9
حجم فایل268 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

شناخت درمانی و کاربرد ان در اختلالات عاطفی

 

چکیده
انسان در طول زندگی خود با مشکلات عاطفی گوناگونی دست به گریبان بوده و برای حل آنها به
روشهای مختلفی درست زده است. روشهای برخورد با مشکلات عاطفی متنوع است و از روانکاری تا
رفتارگرایی را شامل می شود. یکی از تازه ترین شیوه های برخورد با مشکلات عاطفی شناخت درمانی است.
این مقاله به بحث در روشهای شناختی و کاربرد آنها در درمان اختلالهای عاطفی می پردازد. ابتدا روشهای:
الف= روان درمانیهای منطقی، ب= آموزش مهارتهای سازگارانه، ج= درمان به شیوه حل مسأله بیان می گردد و
سپس نمونه های کاربردی ارائه می شود. نمونه ها از صدها نمونه انتخاب شده و م یتواند الگوی عملی برای
کاربرد این روشها باشد. ارائه نمون هها قدمی آغازین در این زمینه است و می تواند مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
مقدمه
شایع ترین مشکل رفتاری انسانها اختلالهای عاطفی است. انسان از دیرباز افسردگی، اضطراب، ترسهای
مرضی رنج می برده و با تردید در تصمیم گیری و دلواپسی ها مواجه بوده است. تقریباً ٣۵ تا ۴٠ درصد از مشکلات
.( رفتاری افسردگی است و در اغلب بیماران روانی نشان ههایی از اضطراب دیده م یشود. (ریس، ١٩٨۵
روانشناسان در تبیین اختلالهای عاطفی توجیهات مختلفی کرده اند. فروید اضطراب بیمار را در نتیجه امیال
واپس زده و کشمکشهایی م یدانست که بین قسم تهای مختلف شخصیت رخ می دهد. به نظر فروید
اضطراب سه نوع است:
١- اضطراب واقعی که

چکیدهانسان در طول زندگی خود با مشکلات عاطفی گوناگونی دست به گریبان بوده و برای حل آنها بهروشهای مختلفی درست زده است. روشهای برخورد با مشکلات عاطفی متنوع است و از روانکاری تارفتارگرایی را شامل می شود. یکی از تازه ترین شیوه های برخورد با مشکلات عاطفی شناخت درمانی است.این مقاله به بحث در روشهای شناختی و کاربرد آنها در درمان اختلالهای عاطفی می پردازد. ابتدا روشهای:الف= روان درمانیهای منطقی، ب= آموزش مهارتهای سازگارانه، ج= درمان به شیوه حل مسأله بیان می گردد وسپس نمونه های کاربردی ارائه می شود. نمونه ها از صدها نمونه انتخاب شده و م یتواند الگوی عملی برایکاربرد این روشها باشد. ارائه نمون هها قدمی آغازین در این زمینه است و می تواند مورد نقد و بررسی قرار گیرد.مقدمهشایع ترین مشکل رفتاری انسانها اختلالهای عاطفی است. انسان از دیرباز افسردگی، اضطراب، ترسهایمرضی رنج می برده و با تردید در تصمیم گیری و دلواپسی ها مواجه بوده است. تقریباً ٣۵ تا ۴٠ درصد از مشکلات.( رفتاری افسردگی است و در اغلب بیماران روانی نشان ههایی از اضطراب دیده م یشود. (ریس، ١٩٨۵روانشناسان در تبیین اختلالهای عاطفی توجیهات مختلفی کرده اند. فروید اضطراب بیمار را در نتیجه امیالواپس زده و کشمکشهایی م یدانست که بین قسم تهای مختلف شخصیت رخ می دهد. به نظر فرویداضطراب سه نوع است:١- اضطراب واقعی که

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

سوگ در کودکان و نگرش های رایج پیرامون آن (روانشناسی و روانپزشکی)

سه شنبه 10 بهمن 1396
12:07
جمشید راد
دسته بندیروانشناسی و روانپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات9
حجم فایل9 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

سوگ در کودکان و نگرش های رایج پیرامون آن

 

کودکان درجات مختلفی از سوگ را در زندگی روزمره خود تجربه می کنند، تنها مرگ یک والد یا اقوام نزدیک نیست که کودک را با پدیده سوگ مواجه می کند بلکه وقایع بیشمار دیگری هست که گرچه از نظر ما کوچک و بی اهمیت است ولی برای بچه ها مصادف با یک ازدست دادن قابل توجه و مهم است . از آنجا که کودکان در کلامی کردن هیجانات درونی خود ممکن است توانمندی کافی را نداشته باشند، همین امر درک یک کودک سوگوار و کمک به او را از سوی بزرگسالان با مشکل مواجه می کند.

بخشی از پدیده هایی که بچه ها را با واکنش سوگ مواجه می کند شامل موارد زیر است:

* مرگ :

مرگ والدین ، اقوام ، دوستان و آشنایان در نتیجه مرگ طبیعی ، تصادف ، بیماری ، قتل ، خودکشی ، که می تواند فشارهای روانی حاشیه ای نیز علاوه بر مرگ عزیز از دست رفته همراه آن باشد. لازم است در اهمیت این موضوع بدانیم که 4% کودکان ونوجوانان قبل از 18 سالگی مرگ یکی از والدین را تجربه کرده اند واگر سایر اعضای خانواده و دوستان رانیز به آن اضافه کنیم ، این رقم افزایش خواهد داشت .


* مرگ حیوانات خانگی :

فقط مرگ انسانها نیست که کودک را متاثر می کند، مرگ حیوان مورد علاقه کودک نیز می تواند در او واکنش سوگ ایجاد کند ، حتی مرگ یک ماهی قرمز شب عید که کودک فقط دو سه بار در تنگ او ، خرده نان ریخته است.


* طلاق :

بسیاری از کودکان قبل از پایان مدرسه تجربه طلاق والدینشان را داشته اند و تقریبا نیمی از بچه های طلاق ارتباطشان را بایکی از والدین از دست می دهند .


* نقل مکان و مهاجرت :

به طور متوسط قبل از پایان دبیرستان 4 نقل مکان و جابجایی در خانواده صورت می گیرد. جالب است بدانیم که با هر تعویض منزل ، جدایی از دوستان ، همسایه ها ، مدرسه و اتاقی که کودک به آن انس و عادت داشته و ... نیز رخ داده است و همه اینها در شرایطی است که بدانیم کودکان تنها کسانی هستند که در تصمیم گیری های روزمره زندگی نظر و مشارکت آنها خواسته نمی شود و کمترین اطلاعات به آنها داده می شود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق سلامت سالمندان (روانشناسی و روانپزشکی)

سه شنبه 10 بهمن 1396
12:06
جمشید راد
دسته بندیروانشناسی و روانپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات8
حجم فایل54 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

وضعیت موجود :

الف)اطلاعات جمعیتی استان

جدول (1) توزیع فراوانی کل جمعیت  و جمعیت گروه هدف برنامه سلامت سالمندان دانشگاه علوم پزشكی اصفهان در ابتدای سال 1384

جمعیت

تعداد برحسب جنس

کل

مرد

زن

کل جمعیت

2063971

1944263

4008234

60 سال و بالاتر

169740

166652

336392

درصد سالمندان 60 سال به بالا

22/8%

57/8%

39/8%

                         

 

جدول(2): توزیع فراوانی جمعیت  سالمندان بر اساس منطقه در سال 1385 استان اصفهان

منطقه

شهر

روستا

کل

جمعیت

250255

65524

315779

 

ب) اطلاعات اختصاصی استان

1- سالمندان آموزش دیده :

با توجه به همگون سازی مفاهیم سالمند آموزش دیده در سال 85 توسط اداره سلامت سالمندان ، سالمندانی که آموزش آنها تکمیل شده و هر چهار کتاب شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی را آموزش دیده اند به تفکیک شهر و روستا به صورت ذیل می باشد:

 

 

جدول(3) درصد سالمندان آموزش دیده در استان اصفهان سال 1385

منطقه

 

درصد سالمندان آموزش دیده كامل( چهار کتاب )

4/9%

درصد سالمندان آموزش دیده ناقص

7/20%

2

2- مربیان آموزشی:

رشد سریع جمعیت سالمند لزوم برنامه ریزیهای کمی و کیفی آموزشی را طلب می کند . بنابراین جهت تقویت برنامه های مذکور وجود هسته های

آموزشی که هم  به طور مستقیم گروه هدف ( سالمندان ) را آموزش دهند و هم به طور غیر مستقیم آموزش مربیان واسط را به عهده داشته باشند

ضرورت دارد. در حال حاضر وضعیت موجود آنها در ذیل آمده است :

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق سلامت بهداشت و روان (روانشناسی و روانپزشکی)

سه شنبه 10 بهمن 1396
12:06
جمشید راد
دسته بندیروانشناسی و روانپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات8
حجم فایل8 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

سلامت بهداشت و روان  :

“همانا این دلها همانند بدنها افسرده می شوند پس برای شادابی دلها سخنان زیبای حكمت آمیز را بجویید.”

حضرت علی علیه السلام

یكی از از نعمتهای بسیار ارزشمند پروردگار برخورداری از جسم و روان سالم است و بهره مندی از آن در گرو رعایت موازین بهداشتی است.

بهداشت از نظر علمی به معنای پیشگیری از بیماری ها و در نتیجه افزایش طول عمر و سلامتی در انسان است. بهداشت را در یك طبقه بندی كلی به دو نوع بهداشت جسمی و بهداشت روانی تقسیم نموده اند. حال سوال این است كه بهداشت و سلامت روان چیست و چه عواملی بر آن تاثیر می گذارد. 

مفهوم سلامت روان :

سلامت روان عبارتست از رفتار موزون و هماهنگ با جامعه و شناخت و پذیرش واقعیات اجتماعی و قدرت سازگاری با آنها ارضای نیازهای خویش به طور متعادل درعین هدفداری در زندگی و شكوفا كردن استعدادهای فطری خود. 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق درباره روشهای دسترسی به موفقیت (روانشناسی و روانپزشکی)

سه شنبه 10 بهمن 1396
12:06
جمشید راد
دسته بندیروانشناسی و روانپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات8
حجم فایل19 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

       مقدمه.

موفقیت چیست و چگونه افراد می توانند خود را موفق بداند¸ نقطه مقابل شکست پیروزی است . هرگاه دو روز از عمریا حتی دو ساعت از ساعات زندگی روزمره خودرا با هم مقایسه کنیم وساعت دوم بیشترتلاش  کرده بهره وری بیشتری حس کنیم گام نخست را برای رسیدن به موفقیت برداشته وفکر کنیم امروزنسبت به روز گذشته پیروزبوده ایم برای اینکه به موفقیت د سترسی پیدا کنیم و فرد موفقی شویم درا بتدا باید موفقیت را ارزیابی و طبقه بندی کنیم وروشهای آن را بررسی و مورد شناخت قرار دهیم و تلا ش نماییم هر روزبه صورت پله یی به آن دسترسی پیدا کنیم و سپس آنرا درونی کنیم یکی ازروش های مبارزه با شکست ودستیابی به موفقیت نیروی کلمات است و استفاده ازمثا ل های دیگران . 

طبق گفته آلدوس ماکسلی                                                            " تجربه پارچه ای است که تاروپودآن را کلمات تشکیل می دهند" آیا تا کنون  فکرکرده اید که کلماتی که به صورت عادی ازآنها استفاده می کنید دارای چه قدرتی برای ایجاد روحیه مثبت وایجاد غم وافسردگی هستند آیا  کلماتی که بکارمی برید سازنده ا ند یا  نابود  کننده ؟ آیا در شما امید ایجاد می کنند یانا امیدی ؟ کلمات می توانند تاثیرشگفت انگیزی درتغییرروحیه افراد ایجاد کنند در انتخاب کلمات باید دقت شود که آگاهانه انتخاب شوند .

 کلمات چنان قدرتی دارندکه می توانندآتش جنگلی رابیفروزند ویا صلحی برقرارکنند رابطه ایی  را به نابودی کشانند و یا آن را محکم تر کنند .    ا حساس و برداشت ما نسبت به هر چیز بسته به معنایی است که ¸ به آ ن چیز می دهیم معنای کلمات نقطه نظر را تغییرمی دهد واحساسات متغیر می شود به طورمثال ابرمشکلی را دریک مشکل  بزرگ  قلمداد  کنیم .  احساسات وحالات به همان بزرگی د چارروحیه ضعیف ونا توان میگردد   اگر سخنی را که به آن ا یمان  دا ریم  برای فرد مطرح کنیم و د رجوا ب بشنویم این موضوع اشتباه ا ست  یا دروغ است آ نچنان تغییرخواهیم کرد که طرز رفتارو بینش ما نسبت به مخا طب تیره و تار می گردد. هنگامی که برای بیان حالتی ازکلمات تازه وغیرمعمول استفاده  می کنید برچسبی تازه بدان حا لت می زنید مثل آن است که د کمه حیا تی دیگری را فشار داده  با شید ¸ نه  فقط  از نظرعقلا نی  بلکه ا ز نظرعاطفی  و احساسی     د گرگون می شوید کلماتی که بلا فاصله موجب تغییرعواطف ویا کاهش وا فزایش شدت احساسات میشوند  کلمات  دگرگون شده می نامند .

لغاتی را که عا دت کرده اید  بکارببرید  برای  بیان عواطف واحسا سا ت خود ا ستفا ده می کنید  تغییر دهید تا تفکر و احساس  و زند گیتان عوض شود ا ین یکی ا ز ساده ترین ودرعین حا ل برومند ترین ا بزارها یی است که زندگی هرکسی را در یک لحظه دگرگون  می کند. بیشتر ما کلماتی را که  طبق معمول  برای  بیان  تجارب زند گی خود بکار می بریم نا آگاهانه  انتخاب می کنیم غا لبا  برای تشریح عواطف خودازکلماتی استفاده می کنیم  بدون آ نکه  فکر کنیم این  کلمات چه اثری برما با دیگران داشته باشند به عنوان مثا ل بسیاری ازمردم ا ز کلماتی نظیر"  خفت یا افسردگی " برای بیان  تقریبا هرنوع تجربه ی  نا خوشا یندی استفاده می کنند . ا گر چیزی بگویید که خوششان نیاید ا فسرده می شوند اگر نظر شان را بپرسند بازهم افسرده  می شوند  سعی کنید لغا تی را که برای  بیان عواطف خود  به کار می برید گسترده تر تا اینکه کلما تتان آن حالات عاطفی و احسا سی  را که ا نتظار دارید در دیگران  بوجود آورد . اهمیت زبان در درک زندگی چه اندازه است ؟ این موضوع ¸ مطلقا اساس انتخاب  کلمه مناسب عامل بسیار نیرومندی است هرگاه کلمه  بسیار مناسبی را به کار می بریم  چه کلماتی تاثیر نیرومند تری دارند .

 به گفته کارل یونگ   carl yung

هرگزتا ریکی به نور و بی تفاوتی به تلا ش مبدل نمی شود ¸مگر به کمک عواطف . انسان منشا همه عوا طف واحساسات است هر لحظه که بخواهد می تواند آ نها راایجاد کند ویا تغییردهد می توانید هم ا کنون تصمیم بگیرید که خوشحا ل هستید به د لیل زنده بودن خودتان .

برگرفته ازکتاب بسوی کامیابی نوشته آنتونی رابینزترجمه مهدی مجرد زاده کرمانی

اولین عامل موفقیت دستیابی به ایمان است

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق روانشناسی اختلالات رفتاری کودکان (روانشناسی و روانپزشکی)

سه شنبه 10 بهمن 1396
12:05
جمشید راد
دسته بندیروانشناسی و روانپزشکی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات27
حجم فایل25 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

روانشناسی اختلالات رفتاری کودکان

روشهای اصلاح وترمیم آن

 

گروه بندی براساس سن

1.  دوره اول کودکی(تولد تا سه سالگی).واکنشهای رفتاری بیمار گونه کودکان در این دوره اکثراً از نوع واکنش های سایکوسوماتیک یا روان تنی می باشد. به سخن دیگر حالت هیجانی در کودکان در اکثر مواقع با تغییر در واکنش های جسمانی واعضای مختلف بدن مانند دستگاههای گوارش ٬تنفس ٬گردش خون ومانند آن همراه است. بدین صورت که کودکان مشکلات عاطفی و روانی خود را بیشتر به صورتهوع اسهال٬دل درد٬ یبوست٬ بی اشتهایی ٬تنگی نفس٬ کاهش وزن و گاه به صورت اضطراب ٬افسردگی٬ بیقراری و کم خوابی نمایان می سازد.

2.  اختلالات رفتاری دوره دوم کودکی(٤تا ٦سالگی):اختلالات رفتاری در این دوره بیشتر به صورت ترس٬ انواع عادات نامطلوب مانند جویدن ناخن ٬مکیدن انگشت یا اشیاء٬ شب ادراری٬پرخاشگری وتخریب اسباب بازیها یا لوازم منزل وگاه نیز به صورت بی اشتهایی٬بدخوابی ٬اختلالات گویایی ٬اشکال در روابط بین کودک وافراد خانواده مشخص می شود.اختلالات رفتاری این دوره بیشتر از نوع واکنشهای زود گذر تطابقی یا مقدمات نوروتیک است.

3.  اختلالات رفتاری دورۀ سوم کودکی(7تا11سالگی): اختلالات رفتاری در این دوره بیشتر به صورت دروغگوئی٬ دزدی٬ امتناع از رفتن به مدرسه ٬اختلالات گویایی مانند لکنت زبان انواع تیک ها ( پرشهای بی اراده عضلانی)  ٬گریه هاو خنده های بی دلیل وغیر عادی٬ تمارض ٬مشکلات تحصیلی ومانند آن است. 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به dicfiles است. || طراح قالب bestblog.ir