هزینه سربار واقعی اعمال شده برای تولید بر اساس ساعت های کار مستقیم (آمار)

شنبه 7 بهمن 1396
5:16
جمشید راد
دسته بندیآمار
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات9
حجم فایل12 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

  • هزینه سربار واقعی اعمال شده برای تولید بر اساس ساعت های کار مستقیم.
  • سیاهه و فهرست پایانی. سیاهه مواد مستقیم 3000 دلار بود.
  • سیاهه پایانی کار در فهرست پردازش و فن آوری 10500 دلار بود.
  • از کالاهای تکمیل شده در طی این مراحل و دوره، کالاهایی به قیمت 9500 دلار به قیمت 13300 دلار فروخته شد.

برای معاملات فوق تمام مطالب ثبت شدۀ روزنامه ای را تهیه کنید و تراز پایانی را در فهرست و سیاهه کالاهای تکمیل شده تعیین کنید.

44- (مطالب ثبت شدۀ روزنامه ای هزینه های مشاغل را مشخص می کرد.) مهندسان شرکت امگا از نظام هزینه گذاری به ترتیب مشاغل استفاده می کنند. در اول سپتامبر 2003 این شرکت دارای مانده های حساب ذیل بود:

  • سیاهه مادۀ خام:  332400 دلار

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

نمودارها در مطالعات بهداشتی (آمار)

شنبه 7 بهمن 1396
5:15
جمشید راد
دسته بندیآمار
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات7
حجم فایل40 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

نمودارها در مطالعات بهداشتی (3)

 

نمودار جعبه‌ای (Box and Whisker Plot):

زمانی‌ كه‌ هدف‌ تأكید بر نقاط‌ مشخصی‌ از توزیع‌ می باشد از این‌ نمودار برای‌ ارائه‌ اطلاعات‌ استفاده‌ می گردد.

روش‌ ترسیم‌ :

1 ـ تعیین‌ میانه‌

2 ـ تعیین‌ كمترین‌ و بیشترین‌ مقادیر

3 ـ تعیین‌ صدك 25 و 75

4 ـ رسم‌ یك‌ خط‌ عمودی‌

5 ـ نوشتن‌ مقادیر اندازه‌گیری‌ شده‌ در روی‌ خط‌ عمودی‌

6 ـ ترسیم‌ یك‌ جعبه‌ با ضلع‌ فوقانی‌ به‌ محاذات‌ صدك 25 و ضلع‌ تحتانی‌ به‌ محاذات‌ صدك 75

7 ـ ترسیم‌ خط‌ میانه‌ در داخل‌ جعبه‌

8 ـ رسم‌ یك‌ خط‌ عمودی‌ از كمترین‌ و بیشترین‌ مقادیر به‌ جعبه

‌ انجام‌ مقایسه‌ بین‌ چند مجموعه‌ داده‌ را به‌ آسانی‌ امكان‌ پذیرمی‌سازد.

مثال 8 : 

میزان وزن کارکنان یک مرکز بهداشتی درمانی بر حسب جنسیت در جدول زیر آورده شده است.

مرد

زن

80

75

69

70

75

59

78

69

70

78

73

80

85

77

65

81

86

65

 

 

 

نمودار شماره 12

نمودار جعبه ای اطلاعات میزان کارکنان مرکز بهداشتی درمانی الف وزن

 

 

 

 

 

نمودار شماره 13

نمودار جعبه ای اطلاعات میزان وزن کارکنان مرکز بهداشتی درمانی الف بر حسب جنسیت

 

 

 

 

نمودار دایره‌ای‌ در متغیرهای‌ كمی‌ : 

جدول‌ ذیل‌ سن‌ بیماران‌ مبتلا به‌ پر فشاری‌ خون‌ دارای‌ پرونده‌ را در مركز بهداشتی‌ درمانی‌ را نشان‌ میدهد.

جدول‌ شماره 7 

گروه‌ سنی‌

فراوانی‌

كمتر از 20 سال‌

2

45 ـ 20 سال‌

13

بالاتر از 45 سال‌

30

 

 

نمودار شماره 14

 

 

نمودارهای‌ دو صفتی‌ : 

اگر دو صفت‌ از نوع‌ اسمی‌ باشد هیچگونه‌ نموداری‌ برای‌ نشان‌ دادن‌ ارتباط‌ بین‌ آن‌ دو صفت‌ وجود نداردو معمولا" توسط‌ جدول‌ توافقی‌ بیان‌ میشود.

مثال 9:

اطلاعات‌ ذیل‌ نشانگر آگاهی‌ زنان‌ واجد شرایط‌ در موردمصرف‌صحیح‌قرص‌برحسب‌محل‌سكونت‌میباشد.

جدول شماره 8

منطقه

 نمیداند

میداند

جمع

شهری

20

25

45

روستایی‌

24

21 

45

جمع

44

46

 

 

 

اگر یك‌ صفت‌ یا خصوصیت‌ از نوع‌ اسمی‌ و دیگری‌ از نوع‌ عددی‌ باشد میتوان‌ از طرح‌ جعبه‌ای‌ و یا طرح‌نقطه‌ای‌ استفاده‌ نمود كه‌ هر نقطه‌ مربوط‌ به‌ یك‌ مشاهده‌ است‌ و مركز هر توزیع‌فراوانی‌ را بطوردلخواه‌مثلا" با علامت‌ * یا دو خط‌ كوتاه‌ نشان‌ میدهند.

 اگر هر دو متغیر از نوع‌ كمی‌ باشد از نمودار پراكنش‌ استفاده‌ میشود متغیر مستقل‌ در روی‌ محور افقی ‌  Xو متغیر وابسته‌ در روی‌ محور عمودی ‌ Yنوشته‌ میشود.

 

 مثال10‌ :

جدول‌ ذیل‌ میانگین‌ امتیاز ارزشیابی‌ بهورزان‌ را بر حسب‌ سابقه‌ خدمت‌ نشان‌ میدهد.

جدول شماره 9

ردیف‌

سابقه‌

امتیاز ارزشیابی‌

1

1

76

2

2

72

3

3

56

4

4

85

5

5

72

6

6

50

7

7

95

8

8

58

9

9

64

10

10

78

11

11

45

12

12

62

13

13

89

14

14

70

15

15

80

16

16

60

17

17

52

18

18

88

19

19

64

20

20

82

 

 

نمودار شماره 15

نمودار پراکنش امتیاز ارزشیابی بهورزان بر حسب سابقه خدمت بهورز در سال 1377

 

 

خلاصه‌ مطالب‌ :

_ نمودارها وسیله‌ای‌ برای‌ نشان‌ دادن‌ اطلاعات‌ بصورت‌ بصری‌ برای‌ دیگران‌ میباشد.

انواع‌ نمودار :

_نمودار دایره‌ای،نمودارستونی،نمودارخطی،نمودارپلكانی،نمودارچندگوش،نمودارساقه و برگ،نمودار جعبه ای‌ و نمودار فراوانی‌ تجمعی‌

_ نموداربا توجه‌ به‌ نوع‌ متغیر انتخاب‌ میگردد.

_ برای‌ متغیرهای‌ كیفی‌ از نمودارهای‌ ستونی‌ و دایره‌ ای‌ استفاده‌ میگردد.

_ برای‌ متغیر های‌ كمی‌ از نمودارهای‌ خطی‌ ،هیستوگرام‌ ،چندگوش‌ و جعبه‌ ای‌ استفاده‌ میگردد.

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

نظرسنجی تلفنی از مردم درباره محله ها (جزوه)

شنبه 7 بهمن 1396
5:15
جمشید راد
دسته بندیجزوه
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات12
حجم فایل304 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

نظرسنجی تلفنی از مردم درباره محله‌ها 

 

رفتارها- یكی از ابعاد محله گرایی احساس تعلق افراد به یك محله و ارزیابی ایشان از این مفهوم است. مرکز مطالعات وتحقیقات روزنامه همشهری تحقیقی را در این زمینه انجام داده   است.

پیشگفتار
پیدایش محله های نوساز وتازه شکل گرفته بخشی از فرایند شتابناك توسعه در بیشتر شهر هاست. این فرآیند در ایران خارج از ضابطه واصول شهرسازی شكل گرفت و شرایط را به گونه ای تغییر داد که منجر به حذف محله های اصیل و قدیمی، به خصوص در شهر تهران، شد.

در شهرهای سنتی، کوچه ومحله به عنوان اولین رکن شهر به حساب می‌آید. هر محله، سنتا، دارای تاریخچه، سابقه و معروف به نامی  است که برگرفته از موقعیت منطقه‌ای آن، موقعیت صنفی محله، یا موقعیت و معروفیت افراد آن محله  بوده است،( همان طور که از اسامی محله های تهران قدیم برمی آید محله طیب، محله گود، محله بازار،محله بارفروش هاو ....) این محلات هر کدام دارای قوانین نانوشته ای بودند که حافظ و مبلغ آن بزرگترهای محل بودند وتخطی ازآنها مساوی با انزوای خاطی یا اخراج وی از محله بود؛ حتی جاهلان وافرادی که شاید به نحوی جزو اشرار به حساب می آمدند در حریم محله خود حرمت ناموس وهمسایگان و آن قوانین نانوشته را حفظ می كردند و مطیع قوانین محله شان بودند.

اهالی محل یا اصطلاحا "بچه محل ها" تحت تاثیر نظام های حمایتی و نظارتی فوق الذكر (همان قوانین نانوشته) هویت  فرهنگی واحدی می‌یافتند، به محله خود احساس تعلق می كردند، در فرآیندهای ارتباطات محلی ارزش های خاصی را درونی می كردند، و به شیوه های سنتی در فعالیت های محلی مشاركت می كردند.

گذشته از این، میان شناخت تعاملی بسیار قوی در بین افراد ساکن در یک محله برقرار باعث می شد تا بسیاری از مشکلات جمعی محل و مسائل فردی اهالی در محل، حل شود و اختلافات توسط معتمدان و ریش سفید محل فیصله یابد،

در هر مراسمی قبل از هر كس دیگر ساکنان محله دعوت می شدند. ورود و سكونت افراد جدید در محل مبتنی بر و دست كم متاثر از تفاهم عمومی و صلاحدید ریش سفیدان محل بود. هر محله دارای حدود و مرزی بود و افراد درحین گذر از محله کاملا زیر نظر بودند.

خروج ساکنان محل از محله به مثابه خارج شدن از موطن شان بود و با رفتن از آن جا هرگز روابط شان با هم قطع نمی شد. اغلب ساکنان محلات بیشتر از دو نسل را در آن جا گذرانده بودند و در نهایت محله برای هر فرد به غیر اززادگاه، هویت ش بود که نسبت به آن تعلق خاطر عمیقی داشت.

در این باب به غیر از سفارش بزرگان دین  که به حفظ حرمت همسایگان تاکید کرده اند: " الجار ثم الدار"،  به مثل های بسیاری نیز در فرهنگ محاوره تهرانی ها بر می خوریم :"همسایه خوب از فامیل نزدیک تراست." و...

با توسعه شهر نشینی و مهاجرت به سوی تهران تا حدود زیادی محله های موجود دستخوش تغییر و محله هایی جدیدی ایجاد شدند که از شاخص های محله های قدیمی کاملا فاصله داشتند. بسیاری از محلات جدید حتی بی توجه به شاخص های ژئولوژیك شهر تهران شكل گرفته اند.

به عنوان مثال می توان به بافت قدیمی شهر تهران اشاره کرد که بر اساس تجربه ساکنان اولیه این شهر دور از گسل های آن احداث شده بود در صورتی که اغلب محله های نوظهور شهر تهران بر روی گسل ها یا درکنار آن ها قرار دارند.

جدا از تغییر در بافت محله های تهران در فرهنگ ورفتارهای اجتماعی مردم این شهر نیز تغییرات اساسی حاصل شده است. در حال حاضر شاید در کمتر محله ای بتوان آشنایی و ارتباط همسایگان با یکدیگر را سراغ گرفت.

البته ناگفته نماند که فرهنگ همسایگی در محلات قدیمی تهران نیز دچار تغییر شده است، اگر چه هنوز در برخی از آن ها گوشه هایی از آن روزگار  را می توان یافت ولمس کرد.

مفهوم محله، اگر بخواهیم زبان جامعه شناختی را بكار بگیریم، مبتنی بر خلط و در هم آمیختگی نقش ها و مبتنی بر روابط عاطفی و نظام های سنتی ست.

این ویژگی در تعارض بنیادین با ساختار شهرهای مدرن قرار دارد. به عبارت دیگر، اگر بنای بر احیای نظام محله ای یا محله گرایی، به عنوان یك نظام رفتاری و تعاون جمعی، داریم لازم است این معنا را با مفهوم "مشاركت" نزدیك سازیم.

چكیده:
   طرح نظرسنجی حاضر، ‌پژوهشی در ارتباط با محله گرایی و هم محله ای نظرات مردم درباره آن است. یافته هایی از این طرح به دست آمده است كه در این بخش،‌به مهمترین نکته های آن پرداخته شده است.

1.  38% پاسخگویان مردان و62% را زنان تشكیل داده اند.

2. 15% از پاسخگویان دارای مدرك كارشناسی و بالاتر و42% دارای مدرك دیپلم و4% بی‌سواد هستند.

3. از میان پاسخگویان 18% درگروه سنی 21-25 سال و 6% درگروه سنی 46-50 سال قرار دارند  .

4. 75% از پاسخگویان محله خاصی را به عنوان محله خود بیان کرده و25% ایشان محله خود را بیان نکرده اند.

5. به نظر 22% از پاسخگویان سابقه سکونت در یک محله ، 2% از پاسخگویان همکاری و تعامل میان افراد یک محله را ویژگی مشترک هم محله ای ها عنوان کرده اند.

6. 56% پاسخگویان  در هیچ کدام از امور محله خود مشارکت نداشته و1% ایشان در امور خیریه مخله خود مشارکت دارند.

7. 38% پاسخگویان معتقدند در حال حاضر دیگر محله ها  مانند گذشته در تهران برقرار نیستند و 22%  پاسخگویان معتقدند که هنوز محله ها  مانند گذشته در تهران برقرار هستند.

8. 30%  از پاسخگویان شناخت و برقراری رابطه صمیمانه را از مزایای هم محله ای برشمردند.

9. 30%  از پاسخگویان دخالت و کنجکاوی در امور زندگی همسایه ها را از معایب هم محله ای برشمردند 33% پاسخگویان در برقراری ارتباط میان هم محله ای ها هیچ ایرادی را عنوان نکردند .

روش نظرسنجی 

در این پژوهش، از نظرات عامه مردم به صورت تلفنی (نظرسنجی تلفنی) به روش پیمایشی و نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. عددهای داخل جدول گرد شده است.

جامعه آماری
 جامعه آماری در این تحقیق شامل 38% مرد و62% زن نفر از مردم تهران است. لازم به ذكر است كه از این تعداد   1168  هستند.

 

زمان اجرای نظرسنجی
28 این نظرسنجی از تاریخ 25تا دی ماه 1385 توسط گروه نظرسنجی مركز مطالعات و تحقیقات رسانه ای روزنامه همشهری بصورت تلفنی انجام شده است.

جنس پاسخگویان   
جدول شماره 1، جنس پاسخگویان را نشان می دهد. بر اساس جدول 62%  پاسخگویان را زنان و 38% را مردان  تشکیل می دهند.

جدول شماره  1- توزیع پاسخگویان بر اساس جنس

جنس

تعداد

درصد

زن

719

62

مرد

449

38

جمع

1168

100نمودار شماره  1

 

 

 

 

سن پاسخگویان
جدول شماره 2، نشان می دهد که پاسخگویان در چه گروه سنی قرار دارند از  1168 نفر پاسخگو 18%  از پاسخگویان بین21 تا 25سال و 6%  از پاسخگویان  بین46 تا50 سال سن دارند.

جدول شماره 2- توزیع پاسخگویان بر اساس سن

سن

تعداد

درصد

21-25 سال

207

18

26-30 سال

174

15

15-20سال

154

13

31-35 سال

150

13

36-40 سال

130

11

41-45 سال

98

8

60سال به بالا

95

8

51 - 60سال

87

7

46-50 سال

72

6

جمع

1168

100

 

 

 

 

نمودار شماره  2

 

سطح تحصیلات
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 3، از میان 1168نفر پاسخگو 42% در مقطع دیپلم، 15% در مقطع لیسانس و بالاتر  و 4% بی سواد هستند.

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره 3- توزیع پاسخگویان بر اساس سطح تحصیلات

میزان تحصیلات

تعداد

درصد

دیپلم

490

42

لیسانس و بالاتر

178

15

ابتدایی

132

11

دانشجووفوق دیپلم

115

10

راهنمایی

110

9

دبیرستان

92

8

بی سواد

51

4

جمع

1168

100


نمودار شماره  3

 

 

 


 پاسخگویان خود را متعلق به محله خاصی می دانند؟
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 4، از میان  1168 نفر پاسخگو و 25% از پاسخگویان مکان خاصی را به 75% خود را متعلق به محله ای خاصی می دانند عنوان محله خود بیان نکرده اند.

جدول شماره 4- توزیع پاسخگویان بر اساس تعلق به محله

خود را متعلق به محله خاصی می دانید

تعداد

درصد

بله

873

75

خیر

295

25

جمع

1168

100

 

نمودار شماره  4

 

 

 

پاسخگویان افراد یک محله را دارای چه ویژگی یا ویژگی های مشترکی می‌دانند؟
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 5، از  میان  1168نفر پاسخگو 21% سابقه سکونت در یک محله و تعلق خاطر به آن را ویژگی مشترک ساکنان یک محله،15% نزدیکی فرهنگی میان ساکنان محله،14% صمیمییت بین همسایه ها،11% شرایط اقتصادی، معادل4% همشهری وفامیل بودن،3% محیط مذهبی محله و2% تعامل متقابل و همکار بودن را به عنوان ویژگی مشترک ساکنان یک محله بیان کرده اند.

15% از پاسخگویان هیچ ویژگی مشترکی میان افراد یک محله قائل نیستند و15% پاسخگویان نمی دانند چه ویژگی مشترکی میان افراد یک محله وجود دارد.

جدول شماره 5- توزیع پاسخگویان بر اساس ویژگی مشترک افراد ساکن در یک محله

ویژگی مشترک افراد ساکن در یک محله

تعداد

درصد

سابقه سکونت در یک محله و تعلق خاطر به آن

242

21

بدون ویژگی مشترک

177

15

نزدیکی فرهنگی

176

15

نمی دانم

176

15

صمیمیت همسایه ها

151

14

شرایط اقتصادی

134

11

همشهری و فامیل بودن

47

4

محیط مذهبی محله

37

3

تعامل و همکار بودن

28

2

جمع

1168

100

 

نمودار شماره  5

 

پاسخگویان در کدام یک از امور محله خود مشارکت می کنند ؟
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 6، از میان 1168 نفر پاسخگو 58%  و 4%  اظهار داشته اند اظهار داشته اند كه در هیچ یک از امور محل مشارکت نکرده  . در حل مشکلات محل و اهالی محله مشارکت دارند

جدول شماره 6- توزیع پاسخگویان بر اساس مشارکت در امور محله

در کدام یک از امور محله مشارکت می کنید

تعداد

درصد

هیچ کدام

673

58

امور مذهبی محله

198

17

همه امور محله

134

12

بسیج و مسجد محله

111

9

حل مشکلات محله و اهالی آن

52

4

جمع

1168

100


نمودار شماره  6

 

به نظر پاسخگویان هنوز محله ها در تهران برقرارند ؟
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 7، از  میان 1168 نفر پاسخگو 38%  اظهار داشته اند كه دیگر محله ها به شکل سابق برقرار نیستند ، 33%  اظهار داشته اند كه بستگی به محله ها دارد در برخی از محلات قدیمی هنوز حال و هوای سابق برقرار هست،22% اظهار داشته اند كه همچنان محله ها در تهران برقرار است و6% از برقراری محله ها در تهران اظهار بی اطلاعی  کرده اند.

جدول شماره 7- توزیع پاسخگویان  بر اساس برقراری محله ها درتهران

هنوز محله ها در تهران برقرارند

تعداد

درصد

خیر

446

38

تا حدودی

386

33

بله

262

22

نمی دانم

74

6

جمع

1168

100


نمودار شماره  7

 

از نظر پاسخگویان مزایایی هم محلی بودن کدام است؟
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 8، از  میان 1168 نفر پاسخگو 30%‌  ایجاد صمیمیت و شناخت بیشتر را از مزایای هم محلی بودن اظهار کرده اند ، 7% در هم محلی بودن مزایایی ندیده و 3% احساس امنیت در محله را از مزایای هم محلی بودن برشمردند.

جدول شماره 8- توزیع پاسخگویان بر اساس مزایای هم محلی بودن

مزایای هم محلی بودن

تعداد

درصد

ایجاد صمیمیت و شناخت بیشتر

347

30

کمک به یکدیگر

322

28

آگاهی از مشکلات محل

199

17

نمی دانم

171

15

مزایایی ندارد

90

7

احساس امنیت در محله

39

3

جمع

1168

100


نمودار شماره8

 

از نظر پاسخگویان معایب هم محلی بودن کدام است؟
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 9، از میان 1168نفر پاسخگو 33%  اظهار کرده اند كه هم محلی بودن هیچ عیبی نداشته، 29% کنجکاوی افراد محله در زندگی یکدیگر را از معایب هم محلی بودن و 2%  تاثیرپذیری بچه محل ها از همدیگر را به عنوان معایب هم محلی بودن برشمردند..

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره 9- توزیع پاسخگویان بر اساس معایب هم محلی بودن

معایب هم محلی بودن

تعداد

درصد

معایبی ندارد

386

33

کنجکاوی در زندگی یکدیگر

340

29

نمی دانم

261

22

عدم امنیت در محله

76

7

تضاد فرهنگی میان اهالی محله

75

7

تاثیرپذیری بچه محل ها از هم

30

2

جمع

1168

100

نمودار شماره9

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

میزان مصرف ماهی (آمار)

شنبه 7 بهمن 1396
5:15
جمشید راد
دسته بندیآمار
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات12
حجم فایل28 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب

مقدمه

جمع آوری داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها

ارزیابی مشكلات

نتیجه گیری

پرسشنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

هدف این پروژه بررسی میزان مصرف ماهی افراد در طی یك ماه می باشد تا مشخص گردد خانواده ها در طی یك ماه چه مقدار ماهی مصرف می كنند چرا كه یكی از منابع سرشار از پروتئین می باشد بعضی از افراد هستند كه ماهی دوست ندارند اما اگر از پروتئینهای موجود در آن اطلاع كافی داشته باشند حتما حداقل یك وعده در هفته از آن استفاده می كنند و مصرف ماهی را در وعده های غذایی خود می گنجاند.

 

جمع آوری داده ها

به دلیل مشكلات موجود برای جمع آوری داده ها در خانواده ها، یك كلاس از دبیرستان شاهدان كوثر را به عنوان جامعه ی آماری انتخاب نمود و 17 نفر از دانش آموزان كلاس را كه دارای شماره های خود هستند را به عنوان نمونه انتخاب نموده ایم. جمع آوری
داده ها می توانست از دو طریق مصاحبه به نظر مناسب تر آمد و از دانش آموزان خواستیم كه میزان مصرف ماهی خود در ماه را برای ما بگوید.

 

8       5      5      4      4      4      4        4       3      3      3      2      2      2     2    0    0

 

 

 

تجزیه و تحلیل داده ها

جدول فراوانی:

درصد فراوانی نسبی

فراوانی نسبی

فراوانی تجمعی

مركز

فراوانی

داده

 

 

2

1

2

[2-0]

 

 

9

3

7

[4-2]

 

 

16

5

7

[6-4]

 

 

17

7

1

[8-6]

 

فراوانی داده ها

 

نمودار میله ای

مركز دسته ها

فراوانی

 

نمودار چندبر فراوانی

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

میزان پرداخت اجاره خانه (تربیت بدنی)

شنبه 7 بهمن 1396
5:15
جمشید راد
دسته بندیتربیت بدنی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات12
حجم فایل50 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

موضوع: میزان اجاره پرداختنی به وسیله ی هر شهروند در طی یك سال.

جامعه: اداره پرداختی كل استان مركزی

نمونه: اجاره پرداختی شهروندان خمین

90، 70، 70، 82، 234، 164، 125، 95، 190، 110، 200، 105، 65، 85، 80، 60، 50

346، 329، 320، 400، 192،186، 175، 120

 

درصد فراوانی نسبی

فراوانی نسبی

فراوانی تجمعی

 

مركز دسته

حدود دسته

28

21

7

10

10

7

0

10

3

 

 

07/0

10/0

10/0

07/0

0

10/0

0

03/0

8

14

16

19

22

24

24

27

27

28

8

6

2

3

3

2

0

3

0

1

 

5/102

5/137

5/172

5/207

5/242

5/277

5/312

5/347

5/382

(85-50]

(120-85]

(155-120]

(190-155]

(225-190]

(260-225]

(295-260]

(330-295]

(365-330]

(400-365]

نمودار دایره ای

جمع

A        B       C       D     E       F       M         N        R         I

 

28

  1            0            3             0            2         3        3          2           6           8

تعداد

 

 
  

 

 

 

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

علم آمار (جزوه)

شنبه 7 بهمن 1396
5:14
جمشید راد
دسته بندیجزوه
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات27
حجم فایل62 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

علم آمار

مقدمه

در یک تعریف عام می توان علم امار را روش های علمی جمع اوری سازماندهی و تلخیص و نمایش و تجزیه و تحلیل داده ها دانست امار در لغت به معنای شمارش بوده است. در سال 1297 هجری شمسی به منظور ثبت وقایع چهارگانه اداره ثبت احوال کشور تاسیس شد. با ثبت اطلاعات مرتبط با تولد فوت ازدواج و طلاق توسط اداره مذکور ضرورت اطاتع از جمعیت کشور و تعیین سازمانی که به جمع اوری این اطلاعات بپدازد مورد توجه قرار گرفت و منجر به ان شد که در شال 1303 هجری شمسی ایین نامه ای به تصویب برسد و در این ایین نامه اداره ای مسئول امار و وظایف ان مشخص شود . بر اساس این مصوبه مسئولیت جمع اوری و متمرکز کردن امارهای مورد نیاز به عهده وزارت کشور گذاشته شد در خرداد ماه سال1318 هجری شمسی اولین قانون سرشماری در مجلس شورای ملی تصویب شد در اجرای این قانون سرشماری نفوس از دهم اسفند ماه همان سال در شهر تهران و در سال 1319و1320 هجری شمسی در33 شهر کشور به تدریج به اجرا در امد در اسفند ماه سال 1331 هجری شمسی سازمان همکاری امار عمومی تشکیل شد و در فروردین ماه سال 1332 هجری شمسی قانون امار و سرشماری به تصویب رسید در این سال اداره امار و سرشماری از اداری کل امار وثبت احوال منتزع و به سازمان همکاری امار عمومی ملحق شد به این ترتیب برای اولین بار سازمانی که منحصرا وظیفه جمع اوری امار را به عهده داشت به وجود امد که در سال 1334 خجری شمسی به اداره امار عمومی وابسته به وزارت کشور تغییر نام یافت و این اداره در سال 1335 هجری شمسی اولین سرشماری عمومی نفوس را در کل کشور به اجرا دراورد با تاسیس اداره امار عمومی فعالیت های اماری وارد مرحله جدیدی شد و همه ساله طرح های گوناگون اماری در زمینه های مختلف اجتماعی-اقتصادی به اجرا درامد که اهم انها به شرح زیر است:امارگیری کشاورزی در سال 1339-امارگیری نمونه ای نفوس در سال 1342-سرشماری صنعتی ارسال1342-امارگیری بودجه خانوار در سال 1342 نیاز روزافزون دستگاه های برنامه ریزی کشور به امار و اطلاعات و ضرورت همکاری بسیار نزدیک سازمان اصلی تولید کننده امار با دستگاه برنامه ریزی موجب شد تا بر اساس قانون 1344 هجری شمسی اداره امار عمومی از وزارت کشور جدا و با نام مرکز امار ایران به سازمان برنامه و بودجه وابسته شود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق در مورد آمار چیست؟ (تربیت بدنی)

شنبه 7 بهمن 1396
5:14
جمشید راد
دسته بندیتربیت بدنی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات27
حجم فایل46 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

آمار چیست؟

موضوع آمار در چند فصل اخیر به قدری در ایران مد شده است كه از این جهت می توان آن را در ردیف قمر مصنوعی قرار داد. با این تفاوت بزرگ كه همه كس معنی قمر مصنوعی را می داند, ولی كمتر كسی است كه حقیقتاً بداند كه آما ر, مخصوصاً علمی كه به این نام خوانده می شود, چه اصول و معنایی دارد. 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

دانلود تحقیق یوگا (تربیت بدنی)

شنبه 7 بهمن 1396
5:14
جمشید راد
دسته بندیتربیت بدنی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات27
حجم فایل18 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مقدمه 

سلامتی و خوشبختی از دیرباز آرزوی تمامی انسانها بوده است. برای رسیدن به آنها بشر دست به هر کاری زده و راههای مختلفی را پیموده است. گروهی توانسته اند به آرزوهای خود دست یابند و برخی نیز هیچگاه طعم شیرین خوشبختی را نچشیده اند. سلامتی و خوشبختی و رسیدن به آرامش درون از زمان هایی خیلی دور ابزارهایی را طلب می کرده که بشر با توسل به آنها همواره سعی داشته به سلامت فکر و جسم نائل آید. این ابزارها نامهایی چون ابدیت، ذات متکی به خویش، طبیعت، برهمن، شعور کیهانی و نیروانا داشت. ولی یکی از روش های بسیار قدیمی که قدمتش به چندین هزار سال قبل می رسد و به عنوان علم جامع کیهانی مطرح گردیده «یوگا» نامیده می شود.

 

عنوان پیوند

اصول یوگا

یک یوگی زندگی و حیات را به مانند یک مثلث می نگرد که جسم و پیکره انسان سه مرحله تولد، رشد و سرانجام مرگ را طی می کند. دوران جوانی که اوج شکوفایی انسان است بین سنین 18 تا 20 سالگی است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

یادگیری حرکتی واجرا از اصول تا تمرین (تربیت بدنی)

شنبه 7 بهمن 1396
5:14
جمشید راد
دسته بندیتربیت بدنی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات147
حجم فایل82 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

یادگیری حرکتی واجرا از اصول تا تمرین                 ریچارد. ای اشمیت

فصل اول: مقدمه‌ای بر یادگیری و اجرای حرکتی:

تعاریف مهارت:

مهارت قابلیتی است که با ؟؟ معین و صرف حداقل انرژی یا زمان کاری به نتیجه برسد.

تفاوت حرکت و مهارت:

حرکت ضرورتاً در محیط به هدف خالی نمی‌رسد. مانند این‌که بدون هدف انگشتان خود را تکان دهید. اما اجرا‌کننده مهارت، از حرکت به عنوان یک وسیله برای رسیدن به هدف استفاده می‌کند.

به طور کلی برای اینکه مهارت‌ها به هدفهای تعیین شده خود برسند موارد زیر ضروری است:

الف) پیشینیه اطمینان نسبت به اجرای مهارت

ب) بکار بردن حداقل انرژی فیزیکی و روانی برای اجرا

ج) اجرای آن عمل در حداقل زمان

عوامل سه گانه‌ای که برای اکثر مهارت‌ها بسیار مهم است:

ادراک ویژگی‌های نسبی محیطی

تصمیم‌گیری درباره نوع اجرا، محل و موقع اجرای آن

فعالیت عضلانی سازماندار به منظور اجرای حرکات ( بازده حرکتی)

 

اجزای تشکیل‌دهنده برای اجرای ماهرانه حرکات:

1- اجرای تشکیل دهنده وضعیت بدن، زمینه اجرا و حمایت از اعمال را فراهم می‌سازند.

2- اجزای تشکیل دهنده حرکت جابجایی، اندام‌ها یا کل بدن را به حرکت درمی‌آورند.

3- اجزای تشکیل دهنده دستکاری و عمل و حرکت را ایجاد می‌کنند

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

وضعیت و وظیفه زنان مسلمان ورزشکار در مجامع ورزشی 18 ص (تربیت بدنی)

شنبه 7 بهمن 1396
5:14
جمشید راد
دسته بندیتربیت بدنی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات18
حجم فایل56 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

فهرست مطالب

موضوع : 1

مقدمه. 3

ورزشكاران زن ایران و نگاهی به دو دهه حضور آنان در ورزش... 4

محدودیت‌های تازه برای ورزشکاران زن در ایران. 7

تناقضات موازین داخلی و موازین بین‌المللی. 8

محدودیت‌های تازه. 9

حجاب اسلامی و ورزشکاران زن ایرانی. 10

حضور زنان ورزشكار ایران با لباس های اسلامی. 13

 

 

 

 

مقدمه

"حجاب" و"حفظ شئونات اسلامی" ارزش‌های والایی است كه زن مسلمان و ایرانی ارج نهادن به آن را به عنوان سرلوحه فعالیت‌های خود انتخاب كرده‌و اساس را بر رعایت این دو مهم گذاشته است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به dicfiles است. || طراح قالب bestblog.ir